DOROCIAK, P. Analýza spokojenosti zákazníků společnosti PROFIcomms s.r.o. a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Diplomovou práci Ing. Petra Dorociaka považuji za vysoce profesionálně zpracovanou, a to jak po obsahové, tak formální stránce. Zaměření na analýzu spokojenosti zákazníků je velmi aktuální, způsob zpracování svědčí o vynikajích znalostech a bohatých zkušenostech autora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A Návrhová část je zpracovaná na velmi dobré odborné úrovni.
Přínos a praktické využití návrhu A Výsledky práce jsou plně aplikovatelné v praxi, jejich realizace má vysoký potenciální dopad do činnosti firmy.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Autor pracoval velmi iniciativně a zcela samostatně.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Bez připomínek.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A I po formální stránce práce splňuje dané předpoklady.
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíle práce jsou bezezbytku splněné.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Teoretická část vytváří solidní základ pro následující analýzy, autor dokázal najít vhodnou literaturu, použité argumenty jsou plně v souladu s navazujícími částmi práce.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Podrobná, precizně zpracovaná analýza, po věcné i formální stránce velmi dobře provedená.
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Urban,, František

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 30529