BÖHMOVÁ, M. Nastroj pro zabezpeceny start a aktualizaci firmware embedded mikrokontroleru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Hajný, Jan

Technická zpráva odpovídá svým obsahem a rozsahem bakalářské práci. Práce je členěna do několika přehledných kapitol, které na sebe logicky navazují. Jazyková úrověn práce je odpovídající technickému tématu. Student využíval a čerpal převážně z interní dokumentace firmy NXP a okrajově z veřejně dostupných referečních manuálů k mikrokontrolérum. Hlavní výstup práce, tedy zdrojové kódy genrátoru SB3.0 souboru v jazyce Python, budou zaintegrovány do nově vzniklé aplikace s názvem “SPSDK”, určené pro koncové uživatele mikrokontrolérů firmy NXP s podporou nejnovějších bezpečnostních technologií. Student byl během semestru aktivní a kontinuálně pracoval na úspěšném dosažení cíle práce.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Malina, Lukáš

Práce je zaměřena na návrh a realizaci intuitivní aplikace pro zabezpečený start a aktualizaci firmware u vybraných mikrokontrollerů, tj. generování souboru SB3. Práce je dělena pouze do 2 kapitol, teoretický rozbor a praktická implementace. V rámci praktické části je uveden především popis programového řešení a architektury. Přiložená dokumentace v příloze A má podle tvrzení na str. 40 sloužit jako uživatelská dokumentace. V dokumentaci však schází bližší pokyny k instalaci, požadavky na OS a další pokyny k nastavení. Tyto informace jsou pak dostupné pouze v readme.md a requirementst.txt. Z formálního hlediska je práce na dobré úrovni. Kromě několika málo chyb a překlepů, lze vytknout časté používání krátkých odstavců, které mírně narušují čtivost obsahu textu. Dále podkapitola 1.1 popisuje řadu zajímavých hardwarových i softwarových komponent. Pro lepší přehlednost by bylo vhodnější jednotlivé pojmy a komponenty představit v rámci odrážek (pojem - popis). Práce s literaturou je dobrá a celkově bylo využito 16 zdrojů. Nicméně některé reference, které jsou spíše odkazy na repositáře na github či na jiné webové stránky, mohly být zaznačeny pouze formou poznámky pod čarou. Přes uvedené nedostatky vykazuje bakalářská práce konkrétní praktický přínos. Celkový návrh hodnocení je B, 82 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 126071