BENÁČEK, P. Hodnocení kvality spánku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Ronzhina, Marina

Student Petr Benáček se ve své práci věnoval návrhu a implementaci postupů pro hodnocení kvality spánku z dat snímaných chytrými hodinkami. Téma je atraktivní vzhledem k dostupnosti hodinek pro širokou veřejnost, jednoduchosti sběru dat a uživatelskému pohodlí, v porovnání např. se standardním PSG vyšetřením. Student k řešení zadání přistupoval po celou dobu velice aktivně a zodpovědně. Samostatně našel relevantní literární zdroje a nastudoval si kritéria používaná pro hodnocení kvality spánku i pro práci s biologickými signály. Dále navrhl a zrealizoval několik postupů pro detekci spánku s využitím akcelerometrických a fotopletysmografických dat. Student provedl vhodné předzpracování surových signálů z dostupné databáze, odvodil vybrané příznaky, statisticky vyhodnotil jejich diskriminační vlastnosti a natrénoval několik umělých neuronových sítí. Realizované postupy využívají různé modality. Student také otestoval různé konfigurace sítě a různá nastavení parametrů učení sítě, jejichž vliv na úspěšnost klasifikace také popsal. Dosažené výsledky jsou srovnatelné s výstupy z jiných studií. Na základě výstupů automatické klasifikace student dále odvodil „globální“ parametry pro hodnocení kvality spánku a porovnal je s hodnotami odvozenými ze standardního hypnogramu, který byl vypracován s využitím simultánně snímaných PSG dat. Výsledky jsou shrnuté v přehledných tabulkách a jsou vhodně ilustrované pomocí grafů. Student kriticky vyhodnotil dosažené výsledky, popsal výhody i nevýhody použitých metod a navrhnul postupy, které by mohly umožnit spolehlivější analýzu spánku s využitím jednoduše získatelných dat. Dosažené výsledky jsou v souladu s očekáváními. Bohužel použití akcelerometrických a fotopletysmografických dat má jisté limitace při rozpoznávání dílčích spánkových fází, což se negativně odráží na výsledném hodnocení spánku. I přesto považuji výsledky za zajímavé a vhodné pro další zkoumání. Popis výstupů je místy chaotický, což je akceptovatelné, vzhledem k množství otestovaných verzí klasifikátorů. K formální stránce práce nemám větších výhrad. Zadání bylo splněno v plném rozsahu. Práci hodnotím stupněm A/97 b.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Králík, Martin

Student Petr Benáček se ve své bakalářské práci věnuje hodnocení kvality spánku. První kapitoly práce jsou pojaty jako literární rešerše, se zaměřením na problematiku spánku a jeho poruch, na možnosti jeho měření a vyhodnocování. Rešerše je výstižná a v rozsahu odpovídajícím potřebám navazující praktické části. V ní se student rozhodl pro skórování spánku netradičně využít dostupnou databázi záznamů z chytrých hodinek. Tato databáze obsahuje záznamy z akcelerometru a optického senzoru pro měření tepové frekvence. Záznamy student předzpracovává a po výběru vhodných příznaků klasifikuje pomocí neuronové sítě, výstup z klasifikátoru je dále využit pro výpočet parametrů, hodnotících kvalitu spánku. Jednotlivé kroky při zpracování a vyhodnocování dat jsou detailně a srozumitelně popsány. Výstupy student vhodně prezentuje, zaměřuje se především na špatné výsledky, zamýšlí se nad jejich příčinou a možným řešením. Při klasifikaci spánku do dvou kategorií - bdění a spánek - dosahuje student výsledků srovnatelných s dostupnou literaturou. Poněkud horších výsledků pak dosahuje při pokusech o rozdělení spánku na REM a NON REM, a při následném výpočtu parametrů, závislých na této klasifikaci. Takovéto výsledky jsou nicméně vzhledem k použitým signálům očekávatelné. K práci nemám větší výhrady, navzdory některým dosaženým výsledkům přináší kvalitní a podrobný rozbor problematiky hodnocení spánku pomocí komerčně dostupné nositelné elektroniky. Po formální stránce je práce v pořádku, drobné výtky mám pouze k horší čitelnosti některých grafů a k nejednotnému stylu v seznamu použité literatury. Zadání práce považuji za splněné, práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A - 92 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
92

eVSKP id 126691