PIRKL, P. Biologická analýza v blízké IR oblasti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Čmiel, Vratislav

Student se ve své práci zabývá využitím IR spektrometrie v biologii s následným aplikačním užitím v rozlišení zvolených druhů potravin. Student nejdříve provádí rešerši v oblasti využití optických metod s následným zaměřením na IR spektrometrii. Rešerše je přiměřeného rozsahu, podložená dostatečným množstvím citované literatury. Student se ale oblastí IR záření a spektrometrie zabývá příliš obecně a konkrétní úsek zaměřený na analýzu biologických vzorků nebo potravin je již relativně strohý v porovnání s ostatní částí rešerše. V praktické části se student nejdříve zabývá vlastnostmi zkoumaných potravin, posléze i metodami hodnocení. Obsah kap. 6 - Analytické metody využívané při analýzách IR spekter - je rozsahem zhruba na jednu stránku, prezentuje pouze jeden postup a považuji jej jako nedostatečný, a to vzhledem k faktu, že volba a konfigurace vhodné metody je podstatnou a nedílnou částí vedoucí k dosažení kvalitních výsledků. K měření IR spekter vybraných vzorků byla z dostupných prvků sestavena měřicí sestava, která umožňuje opakované měření. Získaná data byla nejdříve podstoupena předzpracování. Postup předzpracování v kapitole 7.3 je vysvětlen jen okrajově, slovně, postrádá detailnější ukázky jednotlivých kroků a algoritmus není popsán vhodnou formou (např. formou blok. schématu). Chybí také ukázky kompenzace charakteru zdroje odráženého světla s využitím spektralonu u měřených dat, i když je alespoň slovně vysvětleno, jak tato složka byla začleněna do výpočtů. Je tak např. zvláštní, že u výsledků (Obr. 7.9, 8.3 a 8.6) absorbance nachází i v záporných hodnotách. Celkový postup není zcela dobře zdokumentován, chybí např. i ukázky vzorků nebo kyvety. Pro samotné statistické zpracování student využil funkcí implementované v prostředí Matlab a výsledky prezentuje zejména grafickou formou. Pro jednotlivé testy byly stanoveny hypotézy a ty jsou testovány. Testy jsou dobře nastaveny a výsledky jsou velmi dobře dokumentovány a prezentovány. Každý z výsledků je komentován. Zadání tak považuji za splněné. Po formální stránce je práce také v pořádku. Negativně ale hodnotím občasnou neodbornost vyjadřování, která se týká zejména popisu postupu měření, např. “v softwaru necháme proměřit pozadí”, nebo “Kyveta a stojan jsou také proměřeny společně s pozadím”. I přes zmíněné nedostatky chválím aktivitu studenta a dosažení výsledků na dobré úrovní. Práci hodnotím výslednou známkou C.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Janoušek, Oto

Student Petr Pirkl se ve své práci zabývá využitím IR spektrometrie pro bezkontaktní identifikaci vybraných složek potravin. Ze struktury práce je patrné, že se student dobře orientuje v problematice a přímočaře směřuje k splnění zadání. Práce je uvozena literární rešerší analytických optických metod, která však mohla více akcentovat IR spektrometrii na úkor ostatní metod, s nimiž autor v práci nepracuje, ani se k nim v diskuzi nevrací. Metodická část práce je dobře navržená ve vztahu k testovaným hypotézám, ale je nedostatečně popsaná. Student v příslušných kapitolách (7.3.2 a 7.3.3) neuvádí detaily o předzpracování dat, pouze konstatuje, že k tomuto účelu měla být vytvořena funkce v MatLabu, aniž by popsal, zda tato funkce byla použita a aniž by uvedl její výsledky. Podobně nedostatečný je i popis samotné realizace výpočtu dendrogramu, u kterého student uvedl jen označení metody pro jeho výpočet a zmínil, že byly využity implementované funkce v MatLabu. Z práce také není patrné, zda a k čemu byla použita PCA, jenž student v práci zmiňuje. Část popisující výsledky je dokumentovaná velmi dobře a výsledky jsou srozumitelně a korektně interpretovány. Tato část také obsahuje rozbor limitací použitých metod a tím zřejmě nahrazuje absentující diskuzní část práce. Přestože je ostatních studií vzhledem k specifičnosti zkoumaných složek potravin a inovativnosti metody velmi málo, bylo by vhodné v diskuzi alespoň srovnat dosažené výsledky s výsledky výrobců akvizičního modulu, kteří použili totožné vzorky. Slohové a jazykové zpracování práce je slabé, formální zpracování je výborné, zadání bylo zcela splněno a práce s literaturou je výborná.

Navrhovaná známka
C
Body
75

eVSKP id 126721