ČESÁK, R. Konstrukce dronu pro využití v senzorové technice vyrobeného 3-D tiskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Adámek, Martin

Předložená práce studenta Radima Česáka má 47 stran (60 stran včetně literatury, seznamů a příloh) a obsahuje 35 obrázků a 2 tabulky. Přestože písemná část práce dává ještě prostor ke zlepšení, je vlastní práce na dobré formální i jazykové úrovni a splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací. Student Radima Česák si vzal nelehký úkol - navrhnout a realizovat konstrukci dronu pro využití v senzorové technice vyrobeného 3-D tiskem. Ze zadání proto vyplýval úkol seznámit se s konstrukcemi dronů a jejich využitím a s mikrokontrolérem řady Espressif ESP32. Tyto teoretické části zpracoval student samostatně s použitím jím vybrané literatury. Zde je zapotřebí ocenit nutné nastudování velkého množství informací potřebných pro stavbu dronu v relativně krátké době. V praktické části práce student zcela sám navrhl a realizoval funkční vzorek dronu, jehož základní mechanické části byly vyrobené technologií 3D tisku. Zařízení a jeho části student dále samostatně testoval ve vnitřních i venkovních podmínkách. Během řešení student prokázal dobré teoretické i praktické znalosti programování, konstrukce zařízení a stavby elektrických obvodů. Bohužel, i přes studentovu samostatnost a komunikaci studenta s vedoucím až do konce práce, nebylo dosud možné vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR plně doladit letové vlastnosti dronu. Pro náročnost tohoto tématu a pro překážky, které musel student při jeho řešení překonat, doporučuji práci k obhajobě a hodnotím stupněm B (85 bodů).

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Skácel, Josef

Práce se zabývá konstrukcí dronu pro použití v senzorové technice vyrobené pomocí 3D tisku. Hlavní požadavek byl, aby tento dron byl schopný nést kapsli o hmotnosti 200g. Teoretický rozbor je dostatečně vypracován. Především oceňuji část o historii a část zaměřenou na právní předpisy v ČR pro používání dronů. Práce obsahuje několik verzí konstrukcí s podrobným popisem změn, které nastaly. Následuje kapitola, kde je popsána programová část a podrobně vysvětleny všechny funkce, které jsou zapotřebí, aby dron správně pracoval. Fotodokumentace potvrzuje funkci výsledného dronu. Student zadání splnil, i když v práci upozornil na detaily, které je nutno ještě vyřešit. Týká se to především upravení programu pro dron z ohledem na jeho letové vlastnosti a s ohledem na chování dronu v různých letových výškách. Práce na mě působí uceleným dojmem, z formálního hlediska nemám co vytknout. S výše uvedených důvodu hodnotím práci 90 body tedy známkou A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 127037