JÁNEŠ, P. Monitorovací zařízení pro kvasné procesy využívající termodynamické senzory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Adámek, Martin

Předložená práce studenta Pavla Jáneše má 33 stran (44 stran včetně seznamů a příloh) a obsahuje 31 obrázků. Práce je na dobré formální i jazykové úrovni a splňuje požadavky kladené na tento typ prací. Student Pavel Jáneš měl za úkol navrhnout a realizovat zařízení pro monitorování kvasných procesů, které bude využívat termodynamické senzory. Ze zadání vyplýval úkol seznámit se s kvasnými procesy v potravinářství, principem termodynamických senzorů a mikrokontrolérem ESP32. Tyto teoretické části zpracoval student zcela samostatně s použitím jím vybrané i vedoucím doporučené literatury. Student sám aktivně hledal a studoval literaturu o zadané problematice. V praktické části práce student navrhl a realizoval iniciativně a zcela sám funkční vzorek zadaného zařízení a to jak po konstrukční tak i programové stránce. Zařízení student dále samostatně otestoval v několika konstrukčních modifikacích senzorické části a tím přispěl ke zvýšení znalostí o této problematice. Během řešení student prokázal dobré teoretické i praktické znalosti programování a základní znalost elektrických obvodů. Vzhledem k dobrým výsledkům studenta se dále předpokládá testování vyrobeného zařízení při monitorování experimentů kvasných procesů v laboratorních podmínkách. Z důvodu současných epidemiologických podmínek v ČR bylo zařízení testováno pouze v domácích podmínkách, avšak s již velmi zajímavými výsledky. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a omezené možnosti výroby zařízení a komunikace s vedoucím z důvodu proběhlé epidemiologické situace v ČR doporučuji studenta přijmout k obhajobě a hodnotím jej stupněm A (95 bodů).

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Búran, Martin

Student se ve své práci věnoval návrhu a realizaci monitorovacího zařízení pro kvasné procesy. Vypracování práce se zakládá na relevantních zdrojích informací. Na základě studentem předložené práce se dá konstatovat, že zadání bylo v plném rozsahu splněno. Práce je obsahově přehledná a po formální stránce na kvalitní úrovni. Z formálního hlediska zvažte u průběhů z měření použítí popisu ve formě Graf.xx místo Obr.xx. Technická úroveň textu odpovídá bakalářskému stupni a nemám k ní výhrady. Práci zabývající se uvedenou problematikou považuji za hodnotnou a perspektivní pro budoucí aplikační využití. Na základě výše uvedeného práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A, 94 b.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 127043