ZWIENER, J. Návrh měřicího obvodu senzoru plynů pro měření velmi nízkého limitu detekce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Hubálek, Jaromír

Úkolem studenta bylo navrhnout elektronický obvod pro chemorezistivní snímače plynů za využití lock-in zesilovače a tímto dosáhnout vysoké citlivosti měření a velmi nízkého limitu detekce nad nebo pod hranicí šumu. Student prokázal schopnost proniknout do této problematiky a navrhnout komplexní měřicí obvod, který by bylo možné využít pro měření veličin s jakýmkoli rezistivním snímačem. Obvodové řešení nebylo triviální, což potvrzuje blokové schéma, bylo nutné ho rozpracovat do jednotlivých částí, každou část navrhnout a odsimulovat tak, aby fungovala v celém systému. Student měl snahu pracovat samostatně, ale ukázalo se, že pro zdárné řešení bylo nutné častěji konzultovat problematiku a navádět studenta správným směrem, což jenom potvrdilo poněkud náročnější úlohu. Nicméně se studentovi podařilo systém zrealizovat a proměřit. Ukázaly se sice některé nedostatky návrhu, ale ty se většinou podařilo odstranit. I přes náročné období, kdy student nemohl patřičně navštěvovat laboratoř pro praktické experimenty, se zadání z větší části podařilo splnit, ale např. ověření na reálném snímači plynů z časového důvodu nebylo možné. Student prokázal schopnost řešit zadanou úlohu a to nejenom studiem i anglické literatury a pochopením problematiky, ale schopnost řešit vyvstalé problémy během simulací a následně i v praktické realizaci a měření. Řada nedostatků plyne spíše z mála zkušeností a velmi omezeného času pro optimalizaci. Z výše uvedených komplikací a vytvoření funkčního řešení, i když s určitými nedostatky, považuji zadání za splněné a hodnotím celou práci stupněm A/90 b.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Pytlíček, Zdeněk

Student Jan Zwiener vypracoval bakalářskou práci na téma „Návrh měřicího obvodu senzoru plynů pro měření velmi nízkého limitu detekce“. Cílem práce bylo nastudování principu měření velmi slabých elektrických signálů pod úrovní šumu za pomocí lock-in zesilovačů. Dále byl součástí práce také návrh a realizace vlastního obvodového řešení na úrovni diskrétních součástek a následné ověřením funkce realizovaného zařízení na vzorku chemorezistivního snímače plynů. Práce je logicky rozdělena do sedmi hlavních kapitol, kde v úvodních kapitolách je zběžně řešena problematika šumu v elektrických obvodech a nastíněn princip měření s lock-in zesilovači. V dalších kapitolách se již volně prolíná teorie, testování a návrh měřicího zařízení. Popis problematiky lock-in zesilovače by mohl být rozsáhlejší, zatímco například podkapitolu 5.2 popisující obecný princip komunikace po sběrnici SPI a I2C by bylo možné vypustit. Navíc sběrnice I2C nebyla v práci ani použita. Po formální stránce je práce psána někdy lámanou češtinou, občas se vyskytují překlepy nebo chybějící písmena viz slovo „slouží“ v poslední větě v úvodu podkapitoly 1.2. Některé obrázky by mohly mít lepší kvalitu a text přes schematické značky např. u obrázku 5.4 nebo 5.16 také nepůsobí dobře. Kromě nemalého počtu typografických chyb, jako je jeden řádek na stránce označené římskou číslicí sedm, nebo popisky k obrázkům 5.22 a 6.2 umístěné na následujících stránkách, tak předkládaný dokument obsahuje všechny požadované náležitosti včetně seznam zkratek a vhodně umístěných příloh. Student cituje poměrně velké množství použité literatury, avšak kvalita pramenů by byla diskutabilní vzhledem k tomu, že se jedná převážně o webové stránky a YouTube video. Samotné technické řešení lock-in zesilovače má jisté rezervy po všech stránkách. Velký vliv na funkčnost zařízení bude mít i samotná realizace obvodu na desce plošných spojů, kde již na první pohled je vidět nedodržení základních návrhových pravidel. V práci chybí například popis funkce vytvořeného programu a s ním související funkce displeje. Chybí zde fotka realizovaného zařízení. Vzhledem k náročnosti zadání odpovídající spíše úrovni diplomové práce pro zkušeného návrháře, tak lze dosažené výsledky hodnotit kladně. Práce splňuje z velké části požadované zadání a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tuto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm C.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 127067