ABDALLAH, H. Power to gas [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Radil, Lukáš

Práce stuenta Hadiho Abdallaha se zabývá transformací energie z OZE do syntetického metanu, tzv. P2G (z anglického Power to Gas). Na úvod musím poznamenat, že student konzultoval nad rámec povinností, v podstatě každý týden. Protože prostředí OpenModelici bylo nové a některé myšlenky musely být upraveny do podoby kódu. Práce je svým rozsahem a mezioborovým přesahem na velmi dobré úovni. Je to komplexní model systému P2G, který v sobě zahrnuju, výrobu elektrické energie, tak výrobu metanu. Oceňuji autorovu zaálenost pro věc a ponoření do problému. Nešel cestou rovnicí ideálního plynu, ale pomocí Van der Waalsových konstant pro reálé plyny. Také ladil model elektrický, kdy bylo nutné bloky opravovat přímo v kódu. Chybné označení některých veličin (záměna l a L nebo napětí) pramění z toho, že práce je psaná v angličtině a tím pádem se zaměňuje značení české vs. anglické. Práce také přináší ucelený pohled na akumualci pomocí P2G vs. statické elektrochemické akumulátory. Vzhledem k množství odvedené práce hodnotím stupněm A a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Lázničková, Ilona

viz příloha

Navrhovaná známka
B
Body
83

eVSKP id 127246