PAPÍREK, J. Možnosti likvidace a recyklace fotovoltaických panelů v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotlík, Josef

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit stávající systém sběru a recyklace FVE panelů a provést projekci toku potencionálního množství v čase na základě dat ERÚ a terénního průzkumu. Na základě této projekce měl student provést predikci technicko-ekonomických a logistických potřeb možného realizátora. Lze konstatovat, že oba tyto poměrně rozsáhlé cíle byli splněny. Formální zpracování celé práce a množství překlepů je na přijatelné úrovni. 67 odkazů převážně původních zdrojů je dostatečné množství pro tento typ závěrečné práce. Oceňuji řadu autorských fotografií dokazujících studentovu poměrně intenzivní práci v terénu při sběru dat. Autor byl schopen samostatně řešit praktické problémy a zároveň plně využívat možnosti konzultací k jednotlivým postupným etapám své práce. Diskuze k naměřeným výsledkům je sice stručnější než bych očekával, ale závěry práce a jejich formulace včetně komentáře k možnostem socioekonomického přínosu, který je realizovatelný i v mezinárodním měřítku, mne uspokojili. Rád bych zde také ocenil autorovu úspěšnou spolupráci na společném projektu se zahraniční stážistkou Alicií Monteiro z Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte. Tato spolupráce úspěšně pokračuje a výsledky jsou již připraveny ke zveřejnění. Práci s přihlédnutím k výše uvedenému komentáři hodnotím stupněm "A" - výborně - . Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mikšík, František

Předložená diplomová práce pojednává o možnostech likvidace a recyklace fotovoltaických elektráren v podmínkách České republiky. Rozsahově práce odpovídá svému teoretickému zadání a řešení, které je dle dostupných prostředků také teoretické (simulace). Analýza a hodnocení současného a minulého stavu řešení problematiky je na vysoké úrovni a zaujímá valnou většinu práce, což je ovšem pochopitelné, jelikož výstupy z této analýzy jsou použity pro praktickou kalkulaci v experimentální části práce. V této části mám snad jedinou výhradu týkající se členění práce a logické propojenosti některých oddílů, kdy jsem na několika místech postrádal kontext uváděných informací. Tento fakt však neohrožuje integritu práce a je možné tak hodnotit i toto kritérium nejvyšším stupněm. V experimentální části je prakticky zpracována situace v ČR a současně je vypracována studie hodnotící potenciál recyklace FV panelů z hlediska materiálového, ekologického a socioekonomického. Experimentální část je naplněna grafy a vývojovými trendy, avšak postrádám na mnohých místech adekvátní popis či vysvětlující komentáře. Přestože jsou grafy v mnoha ohledech samo vysvětlující, jejich plný význam může být obtížně reprodukovatelný pokud jsou uváděny pouze v této podobě. Práce přináší několik nových pohledů na problematiku ekologické likvidace FV panelů z hlediska logistiky a lidských zdrojů, které doposud řešeny nebyly. Práce stanovuje jako nejvhodnější scénář limitní recyklační kapacity s ohledem na investiční náklady a dlouhodobý vývoj. Po prvním skokovém navýšení následuje dlouhé období bez významných zdrojů vyřazených FV panelů a tedy je nutná racionalizace recyklačních kapacit, což je správně identifikovaný a důležitý ekonomický prvek tohoto procesu. Závěry práce jednoznačně definují vysokou recyklovatelnost-využitelnost druhotných surovin z recyklace FV panelů a definují limitní kapacitu pro dlouhodobý ekonomický provoz těchto linek v podmínkách ČR. Celkově hodnotím práci jako velmi kvalitní, přestože bych uvítal rozsáhlejší diskuzi nad grafickými výstupy, jak již bylo zmíněno. Práce také cituje řadu tuzemských i zahraničních zdrojů adekvátně k rozsahu a náplni práce. Z výše uvedeného tak v důsledku práci uděluji nejvyšší stupeň „A – výborně“ a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 120682