ŠÜLI, N. Ochrany trakcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Topolánek, David

Hodnocená bakalářská práce je zaměřena na problematiku chránění trakčních systémů. Autor v úvodní části popisuje trakční systémy a základní typy ochran, které se využívají k jejich chránněí. S ohledem na cíle zadání lze provažovat hloubku jejich naplnění za mezní, o čemž vypovídá i rozsah relevantních částí práce. Hlavní nevýhodou práce je velmi nízká srozumitelnost textu, množství chyb a nedostatků, které výrazně snižují kvalitu práce. Předložená bakalářská práce navazuje na poměrně slušně zpracovanou práci semestrální, avšak k dalšímu výraznému rozšíření této práce v uplynulém semestru již moc nedošlo. Množství a intenzita konzultací ze strany studenta byla během zpracování bakalářské práce rovněž nedostatečná, což se rovněž odráží v kvalitě práce. Vzhledem k malému rozsahu, nízké náročnosti tématu, nízké srozumitelnosti textu, množství chyb a nedostatků hodnotím práci 50 body. Nedostatky a chyby: Není vysvětlen princip všech ochran, které jsou používány v popisu systému chránění (např.: zábleskové ochrany, zemní ochrany, plášťové ochrany apod.). Postrádám rovněž informace o metodice vyhledávání resp. Vymezování poruchy. Problematika chránění stejnosměrné trakční soustavy je řešena jen velmi okrajově a nedává tedy ucelenou představu o problematice. Tab. 3-1 – Tato tabulka není nijak komentována, v textu chybí odkaz na tuto tabulku. Kap. 3-1 – Autor se odkazuje na obrázky 3-6 a 3-7, které však nejsou přítomny. Kap. 3.2 – zde autor uvádí, že na trakčním vedení se musí zkraty odpojit do 0,6 s, přičemž chybí citace či jakékoliv vysvětlení tohoto mezního času. V kapitole 3.3 je společně komentováno přepětí, podpětí a nadpětí – přičemž není z textu zřejmé jaké ochrany jsou používány pro eliminaci těchto jevů. V textu jsou zmiňovány jen svodiče přepětí a bleskojistky, což může být zavádějící. Str. 25 – v úvodu kapitoly 5 je uvedena tabulka 5-1, která nemá žádný kontext s řešenou problematikou, případně není nějaký kontext na problematiku chránění vysvětlen a popsán. V textu chybí odkaz na obrázky 5-1, 5-2 a 5-3 a tedy i jejich komentář Str. 28 – autor uvádí, že na Obr. 5-5 je uvedena dvojkolejní trať, přičemž je na tomto obrázku TNS typu H. Otázky: Jaký je rozdíl mezi trojitým zkratem a trojitým zemním spojením – vysvětlete tyto pojmy. Co je myšleno trojitým zemním spojením – nakreslete tuto poruchu. Vysvětlete jaké ochrany se používají při poruchových stavech přepětí, podpětí a nadpětí, komentovaných v kap. 3.3. Kap. 3.2 – zde je uvedeno, že na trakčním vedení se musí zkraty odpojit do 0,6 s. Z čeho toto tvrzení vyplývá, případně čím je dán tento maximální vypínací čas. Na straně 28. je uvedena ochrana „podpěťová ochrana ve funkci ochrany před zkratem na přípojnicích“ vysvětlete princip této ochrany. Proč se u transformátoru 110/27 kV nepoužívá rozdílová ochrana či distanční ochrana.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Posudek oponenta

Wasserbauer, Vojtěch

Nicolas Šüli popisuje ve své bakalářské práci problematiku elektrické trakce a poruchové stavy, které se zde objevují. Dále vyjmenovává jednotlivé typy ochran a rozebírá způsoby napájení trakční soustavy. Bakalářská práce je psána velmi nesrozumitelně a text je jen obtížně čitelný. Velmi často se v něm vyskytují chyby a mnohdy je jen obtížně pochopitelné, co danou větou autor zamýšlel. V textu se vyskytují odkazy na neexistující obrázky, popř. se autor odkazuje na obrázky, které s popisovanou tématikou nesouvisí. V práci není dodržen stejný styl písma a použité normy jsou v textu nevhodně citovány. Základní téma práce, tedy systémy chránění v trakčních soustavách, je zde rozebráno jen velmi povrchně. Jedním z bodů zadání je i problematika nastavení ochran pro různé typy trakčních soustav, která však v práci není vůbec řešena. U některých typů ochran, které se podle kapitoly 5 používají v trakčních soustavách, není vůbec vysvětlen princip jejich funkce, natož možnosti jejich nastavení. Jedná se například o rozdílovou ochranu, zpětnou wattovou ochranu, distanční ochranu. U některých ochran autor uvádí nesprávný název. V práci se vyskytuje řada ne zcela pravdivých tvrzení, z nichž je patrné, že autor problematiku důkladně nestudoval. Bakalářská práce celkově působí dojmem pouze rozpracovaného stavu a čtenář si z ní nemůže udělat ucelený přehled o dané problematice. Práci i přes výše uvedené připomínky doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
E
Body
56

Otázky

eVSKP id 124091