JEŽEK, Š. Syntéza hudebního signálu pomocí přímého generování vyšších harmonických složek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Přikryl, Lubor

Student v práci splnil všechny body zadání. Pracoval samostatně, práci pravidelně konzultoval a na základě zkušeností s vytvořeným modulem přidal další vlastnosti. Dále prokázal vynikající schopnosti při programování a především při optimalizaci algoritmů. Grafické rozhraní a implementace ovládání programu je na zcela profesionální úrovni. Po formální stránce je práce velmi kvalitní. anglický abstrakt je na odpovídající úrovni jen s drobnými chybami. Pro práci se nabízí logické pokračování s použitím matematických metod na vyšší úrovni, kdy by parametry aditivní syntézy mohly být odvozovány z přirozených zvuků, od určení statického spektra až po složitější přístup se zohledněním závislosti amplitud vyšších harmonických na různých parametrech.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Mekyska, Jiří

V rámci bakalářské práce byl navržen a formou VST zásuvného modulu implementován systém generování hudebního signálu pomocí součtové syntézy. Samotná práce má přehlednou genezi, tj. jasný cíl, teoretický rozbor, návrh vlastního řešení, popis implementace a shrnutí dosažených výsledků. Rozsah práce je dostačující. V dokumentu se vyskytují četné typografické nedostatky, gramatické chyby a překlepy, které tak celkově povedenou práci zbytečně degradují. Dále bych především v prvních 3 kapitolách očekával intenzivnější práci s literaturou. Z odborného hlediska je práce na dobré úrovni, i když některé části mohly být více podpořeny rovnicemi a matematickými souvislostmi. Výsledný VST plug-in může mít různá využití. Až na drobné nedostatky uvedené výše hodnotím práci kladně.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 125876