KOLÁŘ, O. Kompaktní Bluetooth multimetr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozum, Stanislav

Bakalářská práce Ondřeje Koláře řeší návrh multimetru s rozhraním Bluetooth Low Energy (BLE) pro předávání naměřených dat. Z počátku to vypadalo, že student využije plný potenciál práce a vytvoří např. možnost záznamu naměřených dat v aplikaci, vykreslení do grafu, případně implementuje statistickou analýzu naměřených dat. Nakonec však přistoupil k naprostému minimu, téměř nevyužil konzultace a ani jsem nedostal možnost práci před odevzdáním prohlédnout. Následující nedostatky tak mohly být odstraněny ještě před odevzdáním. Některé odkazy na literaturu citované téměř před rokem, již nejsou funkční, např. 1 nebo 9. Kapitola 1.2 se zmiňuje o Bluetooth 5.1 jako poslední vydané verzi, v době odevzdaní práce však již byla vydána specifikace 5.2. Nerovnoměrnost obsahu kapitol. V teoretickém úvodu je přehledně popsána technologie BLE, pokračuje popis měření elektrických veličin. Zde je nadbytečně uveden přehled obecně známých zapojení operačních zesilovačů. Naopak chybí alespoň základní popis šumů operačních zesilovačů, principy a typy AD převodníků, popis chyb číslicových měřících přístrojů, výpis dostupných řešení na trhu a další. Následuje přehledný, ale neúplný návrh zařízení. Kompletnímu návrhu analogové části, což by se dalo považovat u multimetru za to nejdůležitější, jsou věnovány pouze dvě strany. Naopak Bluetooth technologii, která je zde použita pouze jako prostředník pro předání dat, je věnováno stran 11. V blokovém schématu je uvedeno, že je akumulátor nabíjen DCDC zdrojem, podle datasheetu se však jedná o lineární nabíjecí obvod. Celkově návrh působí tak, že student zvolil řešení daného problému bez hlubší rozvahy, nebo průzkumu dostupných možností. Volba rozsahů pro měření napětí nebo volba odporu bočníku pro měření proudu není dostatečně odůvodněna. Např. není definována závislost velikosti odporu bočníku na přesnost měření proudu, a tak není zodpovězeno, jaký by byl dopad na přesnost při zvolení desetinového odporu bočníku a desetkrát většího zesílení. Při měření výkonu, kdy se užívá svorka pro měření napětí a svorka pro měření proudu může při nesprávném zapojení multimetru do obvodu dojit ke zkratu přes Vref, neboť tento signál je společný pro oba konektory. Práce tuto skutečnost nezmiňuje. Doba provozu na jedno nabití byla odhadnuta na 20 hodin. Praktické otestování ale v prací chybí, rovněž není uvedena doba nabíjení akumulátoru. Při ověřování přesnosti multimetru chybí vyhodnocení přesnosti před korekčními zásahy. Posouzení přesnosti pro měření odporu v práci chybí. Z popisu vyplývá, že kalibrace je založena pouze na dvou vzorcích, vhodnější by bylo například zaznamenat několik vzorků na několika úrovních a následně těmito body proložit přímku. Poněvadž firmware multimetru tvoří důležitou část návrhu, zasloužil by si detailnější rozbor se zaměřením na využití dostupných periferií. Aktuálně je firmwaru věnována jedna stránka. Kalibrační hodnoty jsou vloženy přímo do zdrojového kódu, to není praktické. ADC převody napětí, proudu a odporu probíhají sekvenčně a hlavní smyčka je během převodu blokována. Rovněž jsou použity blokující delay funkce. Celkově nejsou využity dostupné prostředky vybraného mikrokontroleru. Zdrojový kód není optimalizován ani vhodně rozdělen do modulů. Kód je v některých sekcích málo komentován. Z formálního hlediska se místy objevují překlepy, nepřesné vyjádření, a na některé obrázky nejsou v textu uvedeny odkazy (např. 1.3, 1.7). Jinak je práce čtivá a lehce se v ní orientuje. Nejspíše vzhledem k celosvětové pandemii bylo vyrobené zařízení otestováno pouze v omezené míře, i přes to bylo zadání práce převážně splněno a proto navrhuji 79 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
79

Posudek oponenta

Kufa, Jan

Bakalářská práce Ondřeje Koláře se zabývá návrhem a realizací kompaktního Bluetooth multimetru. Student nejdříve zmiňuje teorii ohledně technologie Bluetooth a popisuje principy měření elektrických veličin. V praktické části popisuje hardware, který je použit. Následně v podkapitolách řeší návrh a realizaci jednotlivých subsystémů své práce. Na konci své práce student provádí kontrolní měří vytvořeného zařízení. Student napřed navrhnul teoretické schéma celého systému. U všech funkčních bloků systému student dostatečně obhajuje výběr použitého řešení. Nejprve funkční bloky teoreticky popíše a poté podle požadovaných parametrů vybírá vhodné součástky. Volba vhodných integrovaných obvodů je dostatečně vysvětlena. Na druhou stranu mi v práci chybí detailnější popis tvorby výsledného schématu zapojení. Bylo vycházeno pouze z doporučených zapojení z datových listů a jejich spojení nebo probíhala tvorba jinak? V teorii mi chybí popis kalibrace a hodnocení přesnosti měřících přístrojů. U digitálních měřících přístrojů se chyba měření udává jinak než u analogových přístrojů. V práci je několikrát zmiňován převodník sigma-delta, ale v teorii o něm není ani slovo. Pozitivně hodnotím tvorbu krabičky, která je vhodná pro 3D tisk. V práci mi ovšem chybí reálné foto vytvořené přístrojové krabičky. Aplikace pro mobilní telefon je funkční. U kontrolního měření proudu jen uvedena odchylka jen do 400 mA, z měření není patrné, jestli by ampérmetr opravdu zvládal i větší proudy. V práci mi chybí naměřené hodnoty formou tabulky. Dosažená přesnost výrobku je lepší jak 1 % u měření napětí a proudu (pouze v omezeném rozsahu který student proměřil). Tuto přesnost lze hodnotit jako splnění zadání. Na druhou stranu u měření hodnot odporu je výsledek předložené práce nejasný. Student zde zmiňuje problémy, ale orientační dosažená přesnost finálního výrobku chybí. Popis zdroje, který byl použit na kalibraci, jako „Metra Blansko“ je nedostačující. V práci chybí, jaké budou použité měřící sondy. Je zde zmínka pouze o šesti-pinovém připojení sond. Na obrázku 2.13 chybí popis os. Ani z textu nevyplívá co přesně graf popisuje. Textová část bakalářská práce je přehledná a logicky členěna, pouze v malé míře jsou v ní zavádějící nebo netechnické výrazy. V práci je pouze malé množství překlepů nebo gramatických chyb. Práce obsahuje dostatečný počet stran. V realizační části student splnil s menšími problémy u finálního výrobku veškeré požadavky dané zadáním práce. Výrobek dovedl do funkční podoby včetně vhodného zapouzdření. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm B 80 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 126095