DOSKOČIL, O. Detekce buněk pomocí konvolučních neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Vičar, Tomáš

Student se v práci zabýval detekcí buněk v mikroskopických snímcích s využitím konvolučních neuronových sítí, konkrétně jde o srovnání metod regresujících ohraničující rámeček a sítě predikující masku se středy jednotlivých buněk. Řazení kapitol je logické, dobře navazuje a po formální stránce je práce na dobré úrovni. Student byl schopen v praktické části zcela samostatně aplikovat tři velmi pokročilé metody (Faster R-CNN, YOLO a U-Net), kde jeho programové řešení je na profesionální úrovni. Více času však mohlo být věnováno samotnému textu práce, který nedostatečně odráží množství a kvalitu dosažených výsledků, které zde nejsou dostatečně analyzovány a diskutovány. Velmi chválím studentovu samostatnost, avšak bylo by vhodné vedoucího alespoň občas informovat o aktuálním postupu. Všechny body zadání považuji za splněné a hodnotí stupněm A (95 bodů).

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Chmelík, Jiří

Student se v bakalářské zabýval detekcí buněk v mikroskopických obrazových datech s využitím konvolučních neuronových sítí. V práci jsou navrženy, implementovány a otestovány tří detekční metody využívající různých architektur sítí, konkrétně Faster R-CNN, YOLOv3 a U-Net. Formální stránka práce je na ucházející úrovni, kterou snižují občasné překlepy a časté anglicismy. Po odborné stránce je práce na dobré úrovni s několika nedostatky, například nedostatečné popisy obrázků, často pouze povrchní popis metod, či neodborné výrazy a formulace. V práci oceňuji otestování tří různých metod na silně variabilní databázi obrazových dat a vhodné vyhodnocení dosažených výsledků. V práci naopak postrádám detailnější popis používaných algoritmů a metod a porovnání výsledků s jinými existujícími metodami ostatních autorů. Student ve své práci využíval relevantních zdrojů a vhodně s nimi pracoval. Prezentované výsledky se jeví jako velmi dobré a všechny body zadání tak považuji za splněné. Kladně hodnotím, že se student dokázal velmi dobře vypořádat s tématikou přesahující požadovanou bakalářskou úroveň. Práci celkově hodnotím stupněm B (85 bodů).

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 126697