KROULÍKOVÁ, M. Měření přesnosti osobních glukometrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekora, Jiří

Předložená práce studentky Markéty Kroulíkové se zabývá ověřením přesnosti osobních glukometrů. Práce je realizována ve spolupráci s externím pracovištěm LF MU, kde bylo rovněž možné získat potřebnou podporu. Původním záměrem práce bylo paralelně prověřit více typů glukometrů, zde však nastala překážka v podobě omezením přístupu do univerzitních laboratoří rozhodnutím vlády, proto byla po uvolnění přístupu realizována měření na jednom konkrétním typu glukometru, pro který byl v daném čase k dispozici největší počet proužků. Glukometr iHealth byl vyřazen z důvodu nekompatibility dostupných proužků pro tento, již starší model. Práce tak uvádí srovnání pro potřebné množství měření a při 3 různých koncentracích glukózy. Práce se rovněž věnuje nalezení vhodného fantomu, který by plnohodnotně nahradil měření v krvi. Po formální stránce nemám k práci zásadní výhrady, pouze u některých obrázků mohla být upravena legenda do češtiny. Práce místy uvádí nepřesnosti, při psaní se občas projeví neobratnost při interpretaci faktů či výsledků. Bakalářskou práci studentky Markéty Kroulíkové hodnotím známkou „velmi dobře“ / B.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Němcová, Andrea

Studentka se ve své bakalářské práci snaží najít odpověď na to, jak najít optimální glukometr pro diabetika 1. typu. Je škoda, že tato motivace je zmíněna až v závěru práce. Navíc dle mého názoru není zcela v souladu s obsahem práce. Ve čtvrtém bodu zadání je psáno, že má být provedena analýza systémové chyby měření vybraných glukometrů a analyzován osobní glukometr iHealt, případně jiný. Veškerá měření byla provedena na jediném glukometru Fora Diamond Mini. Měření probíhala na laboratorně připravených roztocích glukózy o třech různých koncentracích (každý byl měřen 25×), což s sebou přináší řadu rozdílů oproti měření koncentrace glukózy z krve. Na tyto rozdíly studentka v teoretické části práce upozorňuje. Výsledky byly zpracovány formou popisné statistiky a dále dle normy ČSN ISO 15197. Ve vyhodnocení výsledků mi chybí zobrazený Parkes Error Grid, jsou zde jen zmíněny závěry z něj vyplývající. Jedním ze závěrů práce je, že pro testování glukometru je nutno použít vhodný fantom, což je dle mého názoru jasné už z teorie. Měření provedená na zvoleném fantomu přináší více nových otázek než odpovědí, což studentka jinými slovy v závěru práce zmiňuje. Z formálního hlediska je práce na poměrně dobré úrovni. Obsahuje minimum překlepů a pravopisných chyb a je psána čtivě. Práce obsahuje obrázky a rovnice v angličtině (např. obr. 1.1, 2.7, 2.9, rovnice 2.7, 2.10, 2.11). Např. na obrázky 2.5, 2.8, 2.9 není odkazováno v textu. V kapitole 2.2.1 není číslována rovnice a navíc tato rovnice není správně. Práce obsahuje 54 literárních zdrojů. Výhradu mám k nejednotnému umisťování citací v textu (některé jsou jako součást věty, jiné za větou, další za odstavcem a někdy až po několika odstavcích). Grafy 4.4-4.7 by měly být bodové, nikoli spojnicové. Zadání práce bylo dle mého názoru splněno až na bod č. 4, který je splněn velmi povrchně (část: provedení analýzy systémové chyby měření vybraných glukometrů), protože byl analyzován jen jeden glukometr. Práci tedy hodnotím stupněm C/70 bodů. Přikládám otázky k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 126708