NOVOTNÁ, E. Binaurální sluchadlová korekce s jednozdrojovým napájením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlk, Daniel

Autorka zadání práce splnila a i přes dvouměsíční výpadek v praktické části vyvolaný epidemii Covid19 stihla zařízení zkonstruovat. Je třeba vyzdvihnout, že téma i zařízení si studentka navrhla zcela samostatně. Zpracování literární rešerše, včetně aktuálních zdrojů, je velmi dobré. Rozsah práce je odpovídající a prezentační a jazyková úroveň je velmi dobrá. Drobné nedostatky formální či věcné, či případné jazykové neobratnosti byly z velké většiny odstraněny po diskusi se školitelem. Studentka po celou dobu pracovala samostatně, často diskutovala problematiku se školitelem a dle mých informací aktivně konzultovala nejen s konzultantem práce, ale s firmami zabývajícími se výrobou sluchadel, kde se zároveň zdokonalovala v elektrotechnických dovednostech. Vytvořené sluchadlo, pokud by se podařilo certifikovat a vyrábět, by mělo značný přínos pro všechny, kteří mají poruchy sluchu a zároveň problémy s jemnou motorikou, což jsou prakticky všichni starší pacienti. Tito uživatelé sluchadel je totiž často zaměňují (levé-pravé), zapomínají vyměnit baterie v jednotlivých zařízeních, či je dokonce ztrácí. Všem by toto zařízení ulehčilo život. Předložená bakalářská práce splňuje všechny mi známé požadavky na takovouto práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Celkový počet bodů: 92.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Kolářová, Jana

Eliška Novotná vypracovala svou bakalářskou práci na téma Binaurální sluchadlová korekce s jednozdrojovým napájením. V kapitole 1 je uveden přehled sluchových vad a v kapitole dvě jsou uvedena audiometrická měření. Tyto kapitoly jsou relativně krátké, nicméně pro úvod této práce jsou dostačující. V kapitole 3 s názvem Sluchadla je uveden popis jednotlivých komponent. V podkapitole 3.1.2 je uveden chybně nadpis Zesilovač. Z textu je patrné, že se nejedná o klasický zesilovač, ale jedná se o popis signálového procesoru (viz druhý odstavec 3.1.2). Pro další pochopení praktické části jsou tyto informace nedostatečné. Kapitola 4 je věnována praktickému návrhu sluchadlové korekce. V kapitole 4.2. je uvedeno blokové schéma zapojení sluchadla. Toto schéma není správné. Jednotlivé bloky jsou dobře rozloženy a nadepsány, ale jejich propojení takto nemůže být funkční. Blok s označením zesilovač je blok signálového procesoru. Ve schématu je několik chyb: Blok regulace hlasitosti je ovládacím prvkem, z něhož by měl signál vycházet do řízeného bloku (zde je to naopak). Z bloku vstup k připojení je veden signál do baterie, do PC a k nastavení zesílení. Baterie nedodává energii žádnému bloku. Signál ze zesilovače je veden do baterie. Funkce PC je podle tohoto schématu pouze pro záznam signálu ze vstupu k připojení. PC má zde funkci záznamového zařízení, což pravděpodobně neodpovídá skutečnosti. Jelikož k blokovému schématu není podrobně popsána funkce z pohledu zpracování signálů, musím vyhodnotit, že základ bakalářské práce je nesprávný. Komponenty sice studentka v tét kapitole vypsala, ale jedná se spíše o popisné údaje typu a vlastností nikoliv však popis funkce z pohledu celkového zapojení. Na obr. 4.2. je uvedeno zapojení zesilovače – správně signálového procesoru, který umožňuje mnohem více funkcí než zesilovač. V kapitole 4.3 je uveden návrh a realizace krytu sluchadla. Ve 4.3.2 je na obr. 4.11 osazovací výkres, na nějž studentka poukazuje, když vypisuje jednotlivé spoje. Zde měl být uveden obrázek elektrického zapojení popř. obr. desky plošného spoje. Grafické návrhy provedení pouzdra celého sluchadla jsou velmi zdařilé včetně přípravy individuálních ušních koncovek (viz 5.1). Kapitola 5.2. uvádí nastavení sluchadla, přičemž se jedná pouze o teorii nikoliv popis realizované praktické části. Kapitola 6 uvádí porovnání navrženého sluchadla s jinými binaurálními zařízeními a kapitola 7 shrnuje celou práci a tím práci uzavírá. Základem celé práce je návrh blokového schématu sluchadla, které obsahuje několik chyb. Jeho popis je nepřesný a nedostatečný. Chybí popis základního prvku GO ITE UCP, který není dohledatelný. Nelze zkontrolovat doporučené zapojení od výrobce a další parametry. Práce dále sice obsahuje návrh a realizaci krytu sluchadla, ale pro závěrečnou práci je tento výstup nedostatečný. Také je nutno zmínit velmi vágní formulace vět, které se objevují velmi často. (Např. mikrofonem zachycený a do elektřiny převedený zvuk – str. 18, zároveň na něm (zesilovači) dochází k mnohým úpravám daného signálu také díky regulátoru hlasitosti – str. 18, mikrofon ho dále přemění na formy elektrického proudu – str. 21, tento kód je dále možno matematicky zpracovávat a umožňuje velké množství variant nastavení sluchadel pro co nejkvalitnější porozumění – str. 22). Po formální stránce je předložená práce na dobré úrovni z pohledu formátování textu, popisu obrázků apod. Literární zdroje je však nutno sjednotit do stejného formátu. Vzhledem k zásadním chybám, nedostatečně popsanému návrhu sluchadla a vágním formulacím v textu, doporučuji práci k dopracování a navrhuji klasifikační stupeň F/45 bodů.

Navrhovaná známka
F
Body
45

Otázky

eVSKP id 126717