MACHÁČEK, J. Terminály pro ovládání zařízení v rodinném domě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Macho, Tomáš

Úkolem pana Jiřího Macháčka bylo navrhnout koncepci sítě terminálů pro ovládání zařízení a spotřebičů v rodinném domě a terminál realizovat včetně softwarového vybavení. Pan Macháček pracoval aktivně, práci věnoval potřebné množství času, pravidelně konzultoval dosažené výsledky s vedoucím práce. Podařilo se mu realizovat terminál, pomocí něhož by mohl komunikovat s jinými zařízení prostřednictvím TCP/IP protokolu po sběrnici Ethernet. Funkčnost komunikace mi předvedl na simulátoru ovládaného zařízení. Menší problémy panu Macháčkovi pouze činila volba koncepce komunikace mezi zařízení v počáteční fázi projektu. Postupem času se však v problematice dokázal zorientovat a vhodně zvolil komunikaci po Ethernetu. .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Využití literatury C 7/10
Formální zpracování práce A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Chomát, Luděk

Zadání bakalářské práce bylo náročné. Vyžadovalo odborné znalosti z mikroprocesorové techniky a z návrhu plošných spojů. Práce je logicky členěna a obsahuje všechny náležitosti z hlediska formálního i obsahového. Vytknout lze pouze špatný popis komunikace mezi terminály. Shrnutí výsledků by mohlo být obsáhlejší a v práci postrádám další možnosti rozšíření terminálu. Zadání bylo splněno a práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 30541