RAŠKA, M. Laboratorní model pro simulaci řízení jednoduchého technologického procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jirgl, Miroslav

Cílem BP pana Rašky byla realizace laboratorní úlohy pro demonstraci řízení vybraného technologického procesu s využitím platformy pro simulaci základních dynamických systémů. Pro tyto účely bylo třeba seznámit se se stávajícím prototypem zařízení (fyzickým simulátorem), navrhnout potřebné úpravy a ty realizovat. Výsledkem tak měla být funkční platforma, kterou by se dalo využít pro demonstraci řízení vybraného technologického procesu v rámci laboratorní výuky, což bylo další částí práce. Student nejprve provedl analýzu zařízení v programu MicroCap a navrhl vhodné úpravy. Následně navrhl DPS a vybral potřebné součástky. Realizace zařízení (včetně otestování) měla být hotová již v rámci semestrálního projektu. Teprve týden před termínem odevzdání BP jsem dostal informaci, že se deska vyrábí a měla by být hotová do odevzdání. Bohužel ani dosud nemám (i přes položený dotaz ke stavu desky) informaci, zda je deska realizována či ne a tudíž nejsem schopen posoudit, zda byly body zadání týkající se realizace a otestování funkčnosti splněny. I na zbytku práce začal student pracovat teprve posledních pár týdnů před termínem odevzdání, což se odrazilo na kvalitě výsledné práce. Ačkoli jsou vybraný proces i následné zadání a vypracování vzorové laboratorní úlohy popsány přijatelnou formou, a po formální stránce i dalších hodnocených aspektech je práce odpovídající zadání, nelze vzhledem k předchozímu objektivně posoudit celkový výsledek práce. Práci tedy doporučuji k obhajobě s hodnocením 50b/E s tím, že by měl student u obhajoby předvést výsledné řešení, tj. hotový produkt.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Posudek oponenta

Štohl, Radek

Úkolem p. Marka Raška bylo navrhnout a realizovat navrhnout a implementovat vzorovou laboratorní úlohu pro demonstraci řízení jednoduchého technologického procesu s využitím fyzického simulátoru základních dynamických systémů připojitelného na vstupy/výstupy vybraného průmyslového řídicího systému. Náročnost zadání lze považovat jak po stránce odborné, tak časové za odpovídající požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Na základě předložené průvodní zprávy lze konstatovat, že autor zadání splnil u uvedenými nedostatky. Průvodní zpráva má 32 stran, skládá se z 8 kapitol. Práci lze rozdělit na tři části. První tři kapitoly řešení simulátoru základních dynamických systémů (rozsah 9 stran). Nelze říci, že se student zabývá požadavky kladenými na uvedený simulátor. Teoretický rozbor problematiky úplně chybí. Vychází už z předchozí studentské práce a zaměřil se přímo na obvodové řešení desky plošných spojů s využitím simulací elektronických součástek a prvků v MicroCAP. V další své práci se zaměřil na část technologického procesu v pivovaře, konkrétně dodávka teplé vody do varny ze zásobníku teplé vody. Student se inspiroval vlastní technickou zkušeností. Tento proces je jasně popsán v kapitole 5 (rozsah 8 stran). Jako nevhodné vidím, že proces popsal slovně a nevyužil grafických prostředků pro názornější představu o dané technologii. Naopak pro představu zjednodušeného laboratorních procesu, který by se měl simulovat, využil jednoduchého stavového automatu. Jako matoucí užívá pojmů fáze a subfáze. Čtenář očekává pojmy stav a přechody mezi nimi. V kapitole 7 student popisuje tvorbu simulace v prostředí ControlWeb 8 (rozsah 7 stran). Popis funkce simulátoru ale chybí. Jsou popsány standardizace a destandardizace analogových hodnot. Chybí digitální vstupy a výstupy. Není jasné, co vlastně deska plošných spojů umožňuje simulovat, jaké může mít vlastnosti regulovaná soustava. Z předložené práce není jasné, zda byla DPS realizována a jak byla případně zapojena přes DatalabIO k aplikaci. Poslední kapitola 9 popisuje zadání a vypracování vzorové laboratorní úlohy. Práce má vhodnou grafickou úroveň. Přiložená práce celkově svědčí bakalářských schopnostech studenta. Navrhuji hodnotit práci studenta Marka Raška známkou "E/ dostatečně ".

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 126903