DORŇÁK, O. Generátor hodinového signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Zdeněk

Student měl v rámci bakalářské práce navrhnout a zrealizovat elektronický generátor přesného hodinového signálu pro účely specifické synchronizace systémů v laboratorních měřeních. Student měl za úkol vytipovat vhodné řešení dostatečně přesného generování signálu, dále návrh elektroniky a její realizaci. Nedílnou součástí zadání byly měření a testy výstupního signálu. V rámci své bakalářské práce student postupoval samostatně, vytyčil si správně postup řešení a konzultací vedoucího práce využíval ve vhodné míře. Student splnil zadání své bakalářské práce a prokázal technické schopnosti a znalosti. Z tohoto důvodu tedy bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Arm, Jakub

Pan Dorňák měl za úkol navrhnout a realizovat generátor hodinového signálu na bázi obvodu TCXO. Vzhledem ke zvolenému řešení považuji práci za komplexní a časově náročnou. Student se musel zorientovat v oblasti návrhu analogových obvodů, návrhu DPS a programování CPLD. Výsledkem práce je realizovaný generátor funkcí dle autorem definovaných požadavků. S těmito požadavky se ale čtenář seznamuje v průběhu celé práce. Po kvalitně zpracované rešerši zdrojů hodinového signálu následuje návrh vlastního generátoru funkcí, který je sice přímočarý, avšak obsahuje dílčí výpočty hodnot parametrů pro výběr jednotlivých součástek. Mezi podstatné výtky patří umístění LC filtru za lineární stabilizátor a nerespektování datasheetu pro OZ v zapojení napěťového sledovače, což autor ve fázi oživování přiznává, avšak snažil se to vyřešit prvoplánově. Softwarové vybavení hradlového pole je přímočaré, avšak v této aplikaci dostačuje. Při měření parametrů vytvořeného zařízení autor měří frekvenci výstupních signálů „za tepla“ a „za studena“, což si myslím, že nic moc o frekvenční stabilitě v čase ani při měnící se teplotě neřekne. Spíše bych uvítal výpočet nejistoty z dostupných parametrů jednotlivých součástek nebo kvalitnější měření. Po formální stránce je práce na dobré úrovni, avšak u mnoha převzatých obrázků chybí citace. Také členění kapitol nekopíruje přesně zadání, což vyústilo v to, že oživení a vyhodnocení autor uvádí v kapitole návrhu. I přesto že se autor dopustil mnoha chyb doporučuji práci k obhajobě a navrhuji D (65 b.).

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 127012