JIRKŮ, L. Využití "Bin pickingu" v průmyslu. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Baštán, Ondřej

Zadání bakalářské práce bylo vytvořeno firmou ELTEP, jejíž hlavní činností jsou hardwarová a softwarová řešení průmyslové automatizace pro výrobní a procesní technologie. Toto zadání bylo zaměřeno prakticky. Studentovým úkolem bylo zprovoznit demonstrační úlohu předvádějící možnosti využití bin-pickingu. Autor na bakalářské práci pracoval průběžně a v průběhu řešení konzultoval postup prací se zadavatelem. Výsledná bakalářská práce je uspořádána logicky. V práci se vyskytují drobné gramatické a sémantické chyby. Rozsahem a použitými literárními zdroji odpovídá typu práce. V jednotlivých kapitolách se student zabývá rozborem problematiky bin-pickingu, komunikačními sběrnicemi vhodnými pro použití v demonstrační úloze, jakož i demonstrátorem společně s implementací potřebného softwarového vybavení. Studentovi se podařilo splnit požadavky zadavatele, a jeho dílo je pro firmu ELTEP přínosem. Vzhledem k tomu hodnotím práci 82b B.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Jirgl, Miroslav

Cílem BP pana Jirků bylo prostudovat možnosti nasazení tzv. „Bin picking“ v průmyslu a následně navrhnout a realizovat úlohu pro demonstraci této metody. Práce je sepsána v rozsahu 39 stran (od Úvodu po Závěr) a obsahuje 10 kapitol. V úvodní kapitole (2) je popsána nezbytná teorie zabývající se samotným principem Bin picking a popisem jednotlivých komponent. Následuje kapitola 3 prezentující přehled používaných komunikačních sběrnic. Tato část práce je z velké části převzatá. V následujících kapitolách je pak popsán návrh demonstrační úlohy, výběr komponent a popis realizace. Tuto část práce lze považovat za vlastní dílo studenta a celkově ji hodnotím poměrně kladně. Je zde uveden 3D model úlohy, popis vybraných komponent a jejich konfigurace. Samotná realizace je popsána rovněž poměrně zdařile. Výhrady mám jen ke kapitole 9, kde je prezentováno testování a zhodnocení dosažených výsledků. Ačkoli jsou zde popsány vlastnosti a nedostatky daného řešení, chybí mi zde alespoň nějaká ukázka či fotka výsledného produktu. Rovněž popis testovacích dílů (krom jednoho) je velmi vágní, což je však v práci odůvodněno tím, že tyto díly jsou určeny pro koncového zákazníka a nelze je v práci detailněji popsat. Po technické stránce je tak práce, až na uvedené výtky, na dobré úrovni. Práce obsahuje menší množství překlepů či pravopisných chyb, jinak hodnotím formální stránku kladně. Rozsah použité literatury je odpovídající typu práce. Pan Jirků svou prací prokázal schopnosti kladené na absolventa bakalářského studia, splnil všechny body zadání, proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení 85b/B.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 127019