CHLUMECKÝ, K. Zařízení pro monitorování plynů v chovu jedlého hmyzu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Adámek, Martin

Předložená práce studenta Karla Chlumeckého má 30 stran (34 stran včetně literatury, seznamů a příloh) a obsahuje 26 obrázků a 2 tabulky. Písemná práce sice není na špičkové úrovni a je možné ji ještě zlepšit, i přesto je její kvalita dobrá a splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací. Student Karel chlumecký měl za úkol navrhnout a realizovat zařízení pro monitorování plynů u chovu jedlého hmyzu. Vedoucí práce specifikoval v průběhu prací studentovi bližší zaměření na monitorování degradačních změn při úhynu některého chovného jedince. Ze zadání vyplýval úkol seznámit se s povolenými druhy jedlého hmyzu v ČR se zaměřením na potemníkovité a seznámit se s mikrokontrolérem řady Espressif ESP32. Tyto teoretické části zpracoval student samostatně s použitím jím vybrané i vedoucím doporučené literatury. V praktické části práce realizoval student zcela sám funkční vzorek zadaného zařízení a to jak po konstrukční tak i programové stránce. Zařízení student dále samostatně otestoval. Během řešení student prokázal dobré teoretické i praktické znalosti programování v různých jazycích a základní znalosti elektrických obvodů. Bohužel, i přes studentovu samostatnost a komunikaci studenta s vedoucím až do konce práce, nebylo možné vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR vyzkoušet chovný box při plném chovu jedlého hmyzu. I přes tuto skutečnost student zadání práce včas splnil. Funkčnost byla vyzkoušena na experimentálních organických vzorcích. Výsledky vytvořené v této práci (realizované zařízení a jeho programové vybavení včetně komunikace přes Internet) budou dále optimalizovány a použity k dalšímu získávaní informací o chovu jedlého hmyzu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a omezené možnosti výroby zařízení a komunikace s vedoucím z důvodu proběhlé epidemiologické situace v ČR doporučuji studenta přijmout k obhajobě a hodnotím jej stupněm B (82 bodů).

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Skácel, Josef

Student vypracoval bakalářskou práci na téma „Návrh zařízení pro monitorování plynů u chovu jedlého hmyzu“. Práce teoreticky rozebírá problematiku jedlého hmyzu a možnosti chovu. Následuje praktická realizace chovné stanice pro jedlý hmyz. Na chovnou stanici byly požadavky, aby byla schopna ukládat informace o teplotě, vlhkosti a obsah vybraných plynů s možností kontroly dat přes internet. Teoretický rozbor je dostatečný ale některé části by si zasloužily i detailnější popis. Citovat obrázek odkazem přímo pod daný obrázek není standartní. Z obrázkové fotodokumentace je zřejmé, že zařízení bylo funkční, ale nepůsobí uceleným dojmem. Z předložené práce se jeví, že zadání bylo splněno. Po formální stránce je práce na průměrné úrovni. Některé obrázky by bylo vhodnější vložit ve vyšším rozlišení. Některé slovní obraty by se v práci vyskytovat neměly. Na část obrázků nejsou odkazy v textu. Z výše uvedených důvodu hodnotím práci stupněm C s celkovým počtem bodů 75.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 127042