FUČÍK, S. Počítačové rozhraní pro ovládání inteligentních světel pomocí protokolu DMX-512 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Musil, Tomáš

Student v rámci tématu bakalářské práce navrhnul základní obvodové řešení pro ovládání pódiových světel pomocí rozhraní DMX512. Součástí práce bylo také navrhnout a realizovat programové řešení pro ovládání. Student přistoupoval k řešení problematiky odpovědně a samostatně. Co však musím vytknout je minimální komunikace během semestru a absence konzultací. O stavu práce jsem se v podstatě dozvěděl až ze samotného textu. Práce i přes opakovanou korekturu obsahuje formální i gramatické chyby a jsou zde často používány slangové výrazy. I přes výše uvedené nedostatky bylo zadání práce splněno a proto navrhuji hodnocení stupněm C, 78 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Hrubý, Lukáš

Student vypracoval bakalářskou práci na téma "Počítačové rozhraní pro ovládání inteligentních světel pomocí protokolu DMX-512". V úvodní části je popsán teoretický rozbor problematiky a výčet potřebných informací pro další použití při zpracování práce. Následující kapitoly se zabývají již praktickým návrhem zařízení. Práce obsahuje množství formálních a gramatických chyb a celkové zpracování elektroniky je poměrně jednoduché. Bylo by vhodné zvážit návrh vlastního převodníku. Naopak musím vyzdvihnout studentovu orientaci v jiných oborech, např. zpracování boxu pro uložení elektroniky. Předložená práce splňuje zadání a formální požadavky na bakalářskou práci. Avšak vzhledem k poměrně jednoduchému zpracování, častému využívání slangových výrazů, a velkému výčtu formálních a gramatických chyb hodnotím práci stupněm D (65b) a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 127071