VOLEK, P. Odborná technická terminologie v popularizaci z hlediska korpusové lingvistiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Haupt, Jaromír

Předkládaná bakalářská splňuje svůj cíl, byť tento není formulován zcela jasně a srozumitelně. Student v práci prokázal, že je schopen pracovat s korpusovým nástrojem a docenit jeho význam pro jazykovědné bádání. Ocenit je třeba i skutečnost, že se autor pokusil o poměrně fundovanou interpretaci výsledků analýzy. Správně také poukazuje na možná metodologická úskalí spojená s velikostí korpusu. Co se týče práce se zdroji a jejich množství, spokojil se autor spíše s průměrem. Zejména u obecných tvrzení o korpusové lingvistice bylo třeba důsledněji odkazovat na zdroje, neboť je nelze považovat za všeobecně známá. Poměrně citelnou slabinou textu je jeho srozumitelnost a čtenářská přívětivost. V úvodu metodologické sekce by bylo žádoucí v krátkosti a přehledně popsat postup rozfázovaný do jednotlivých kroků, jinak se čtenář ztrácí v komplikacích a zdůvodněních. Žádoucí by také bylo jasněji definovat pojmy “keyword” a “collocation” v korpusové lingvistice. Zmiňované problémy mají do jisté míry i metodologický charakter. Významnou předností práce je naproti tomu jazyk, jenž je velmi sofistikovaný a přitom takořka bezchybný. Text je stylisticky konzistentní a splňuje nároky kladené na odborný styl; autor umně pracuje s terminologii a text mnohdy budí dojem profesionální jazykovědné práce.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Smutný, Milan

Autor podle zadání zpracovává problematiku výzkumu terminologie metodami korpusové lingvistiky. Jazyk i styl práce na velmi dobré úrovni. Detailně a systematicky je popsána metodika výzkumu, tvorba korpusů pomocí online nástrojů a na konkrétních příkladech jsou demonstrovány postupy a možnosti využití. Na předložené práci hodnotím zvláště zmíněný detailní popis metod, vlastní poznatky o jazyce jsou však spíše ilustrativní. Autor touto prací vytvořil velmi dobrý základ pro další studium terminologie. Text je napsán s použitím adekvátních zdrojů (jeden zdroj ze seznamu není dohledatelný v textu - Kilgarriff, Rychlý - str. 46). Rozhodně by si větší rozsah zasloužil teoretický úvod týkající se právě terminologie samotné, zde je vzhledem k charakteru práce poněkud stručný. Grafická úprava bez závad (liší se jen zarovnání textu v části "Conclusion" -?) Jediným větším (technickým) problémem je posun číslování u obrázků - od "Figure 6" dále neodpovídá číslování úvodnímu seznamu "List of Figures" ani odkazům v textu. Právě tyto odkazy a popisy mají v celé práci významnou roli, orientace a dohledání uváděných informací jsou pak velmi komplikované. Závěr: práce odpovídá zadání, splňuje požadavky, doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 127132