POLONI, M. Vytváření napěťové vlny rázovým generátorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Pelikán, Luděk

Bakalářská práce Miroslava Poloniho se zaměřuje na vysokonapěťové zkoušky rázovým generátorem a možnostmi jejich simulace v programu LTspice. Cílem práce bylo vytvořit model zkušebního obvodu na základě možných reálných zapojení a analyzovat výstupní tvar simulovaných napěťových vln podle příslušných norem. Student byl během řešení práce velmi aktivní, pravidelně se mnou konzultoval postupy řešení i získané výsledky. Práci věnoval velké úsilí, z konaných konzultací a vypracovaných informací je patrné, že v problematice student získal dobrou orientaci. Práce byla vypracována v dostatečném rozsahu, je vhodně strukturována a splňuje všechny body zadání. Vytváří tak kvalitní přehled problémů, které se při impulzních zkouškách mohou reálně vyskytovat, a to včetně návrhů pro jejich řešení. V práci se však vyskytuje několik formálních chyb a nevhodných slovních spojení, také je čerpáno z relativně nízkého počtu zdrojů. To však příliš neubírá na mém celkově dobrém dojmu z vypracované práce, jejíž výstup je užitečný pro laboratoř velmi vysokého napětí, proto ji doporučuji k obhajobě u SZZ a hodnotím ji 90 body.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Krbal, Michal

Student Miroslav Poloni vypracoval svou bakalářskou práci v dostatečném rozsahu a splnil všechny body zadání. Práce je logicky členěna, kapitoly na sebe navazují. Nasimulované hodnoty a průběhy výstupního napětí rázového generátoru odpovídají reálně pozorovanému chování. Takže i přes absenci praktického ověření teorie a simulací jsou výstupy práce kvalitní a využitelné v laboratoři velmi vysokých napětí. Nicméně kvalitu práce snižují častá nepřesná nebo neúplná vyjádření a nevhodné technické výrazy, především v úvodní části práce. Také některé uvedené veličiny nejsou psány kurzívou. Vzhledem k dobré orientaci studenta v dané problematice doporučuji práci k obhajobě u SZZ a hodnotím 85 body.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 127269