TAKÁCS, G. Trendy ve vývoji jaderného paliva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Foral, Štěpán

Bakalářská práce byla zaměřena na nové typy jaderných paliv. Student se měl nejprve seznámit s konstrukcí jaderného reaktoru, jaderného paliva a dále s nároky, které jsou na jaderné palivo kladeny. Stěžejní část bakalářské práce spočívala ve zmapování současných trendů ve vývoji jaderného paliva. Práce tedy byla rešeršního charakteru a výsledky práce měly být využity v současném výzkumu probíhajícím na ÚEEN FEKT, VUT v Brně. Co se týče studentova přístupu k práci, tak mohu říci, že studentovi byly doporučeny osvědčené způsoby vypracování práce, např. zálohování dat, tvorba zápisků z konzultací a byla mu navržena i optimální frekvenci konzultací. Bohužel, již během podzimního semestru student dbal těchto rad čím dál méně. V průběhu jarního semestru konzultace prakticky neproběhly a v zásadě neproběhla ani prezentace dosažených výsledků. Student začal vyvíjet významnější aktivitu až v posledních dnech před termínem odevzdání práce. Zkrácená doba vypracování se zákonitě podepsala na kvalitě výstupů práce. V praktické rovině student rozdělil svou práci na šest hlavních kapitol, počítám-li úvod a závěr. Z toho dvě kapitoly se věnují prvnímu bodu zadání a další dvě kapitoly se věnují zbylým dvěma bodům zadání. Práce má 41 stran, stěžejní rešeršní část je uvedena pouze na třech stranách textu. Student uvedl celkem 25 citací. K samotnému obsahu mohu říci, že kapitola věnující se nárokům vztaženým na palivo mohla být lépe rozvedena. Jevy probíhající v průběhu vyhořívání mohly být vztaženy k limitům provozu paliva a zejména mohla být díky nim vysvětlena motivace k vývoji nových typů paliv. Navíc přítomnost některých témat zmíněných v této kapitole je z pohledu zadání práce diskutabilní, resp. není zmíněn důvod jejich přítomnosti. Některé formulace je rovněž možno označit za chybné či zavádějící. V rámci rešeršní práce autor popisuje nejznámější směry výzkumu, jako je např. inovované palivo od firmy Westinghouse, nicméně méně známé směry výzkumu zde zmíněny nejsou. Zejména v této kapitole dále platí, že autor má problémy i s odbornou terminologií. V textu se nachází velké množství nepřesně přeložených termínů, ačkoliv autor měl k dispozici odborný slovník. Hlavní body zadání tedy byly formálně splněny, ale s velkými výhradami. Po formální stránce zbývá již jen vytknout, že práce by si zasloužila lepší úpravu. Tabulky např. nejsou formátovány jako zbytek textu, v textu se nachází překlepy, není zde shoda přísudku s podmětem. Výhrady mám i k samotnému textu, kdy mnohé věty působí jako vytržené z kontextu. Text proto působí zmatečným dojmem. Závěrem mohu konstatovat, že práce měla velký potenciál, který ale nebyl naplněn zejména z důvodů špatného rozvržení času. I přes velké výtky však práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm E - 53 bodů.

Navrhovaná známka
E
Body
53

Posudek oponenta

Števanka, Kamil

Student se ve své práci zaobírá problematikou jaderného paliva tlakovodních reaktorů. Autor popisuje základní vlastnosti paliva západní a východní koncepce, dále se zaobírá degradací paliva a požadavky, které jsou na jaderné palivo kladeny během provozu i při abnormálních stavech. V poslední kapitole jsou představeny současné trendy ve vývoji paliva pro tlakovodní reaktory. Práce je napsaná velmi stručně, především kapitoly 4 a 5 by mohly být rozšířeny. V kapitole 4.1 autor popisuje degradaci a změny vlastností paliva během provozu. Ke každému bodu je napsáno pouze několik vět, přitom je k tomuto tématu k dispozici velké množství literatury, grafů a obrázků, které by mohly být použity pro detailní popis zmíněných problémů. Autor také v kapitole 4.1 čerpal pouze z jednoho zdroje. Taktéž kapitola 4.2 o limitních podmínkách jaderného paliva je velmi strohá i přesto, že se jedná o zcela zásadní aspekt provozu jaderných reaktorů. V kapitole 5 je zmíněno několik druhů ATF paliv, jejichž vývojem se zabývají významné společnosti, nicméně opět jsou jednotlivé typy nových paliv popsány velmi stručně, chybí obrázky, detailní popisy jejich přínosu atp. Výzkum a vývoj v oblasti ATF probíhá intenzivně, ale autor zmiňuje pouze 4 příklady pokročilých paliv. Kapitola tři je svým rozsahem a analýzou problematiky adekvátní, ale kapitoly čtyři a pět svým rozsahem neodpovídají úrovni bakalářské práce, – trendy ve vývoji matrice paliva a konstrukce paliva, přesto doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 127277