ŽIŽLAVSKÝ, J. Možnosti využití akumulace v distribuční síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Mastný, Petr

Předložená práce byla definována na základě požadavku společnosti EON na řešení této problematiky. Student v úvodní části práce přehledně zpracoval současné technické možnosti akumulace elektrické energie. Největší pozornost je věnována bateriovým akumulačním systémům, které, jak student konstatuje, se začínají postupně připojovat do elektrizační soustavy, i když prozatím převážně jako demonstrační projekty. Jedním z podstatných úkolů bylo zpracovat přehled technických a technologických podmínek pro využití akumulace v distribuční soustavě. Tuto část práce hodnotím jako dobrou, student většinu aspektů důležitých pro instalaci a využití bateriových uložišť, ale samotná analýza okrajových podmínek pro jejich využití měla být zpracována podrobněji s vyšším důrazem na technické aspekty integrace. Primárně postrádám definici technických parametrů technologicky potřebných zařízení pro využití akumulace, jako jsou např. invertory. Za přínosné považuji srovnání různých bateriových technologií, včetně průtokových baterií. V praktické části práce je provedena základní technicko-ekonomická rozvaha nasazení akumulačního systému pro vybrané provozní stavy v DS. Návrh technického řešení odpovídá znalostem studenta, ekonomické hodnocení je provedeno pro značně optimistickou variantu, ale tuto skutečnost student sám v závěru práce uvádí. Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou, místy jsou informace poněkud zavádějící, ale domnívám se, že student projevil technický nadhled při samotném návrhu technických řešení. Ke zpracování práce přistupoval student aktivně, konzultace vždy probíhaly konstruktivně a věcně. Dle mého názoru student prokázal, že má technické myšlení a je schopen řešit technická zadání. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky: 1. Co je limitujícícm prvkem pro rychlost využití energie akumulované v bateriovém systému? 2. Jaký poměr výkonu a kapacity baterie pro peak-shaving byl ve Vašem návrhu uvažován a proč?

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Pěcha, Jiří

Bakalářská práce se zabývá problematikou akumulace elektrické energie a možného nasazení akumulace v distribuční síti a tím snížit investice za rezervovanou kapacitu. Teoretická část práce umožňuje vytvořit si všeobecnou představu o problematice různých systémů akumulace. Postupně popisuje rozdělení technologie podle principu akumulace do skupin - elektromagnetická, termodynamická, mechanické, chemické, elektrochemické. Dále jsou v práci popsány okrajové podmínky pro využití akumulace v distribuční soustavě. Jsou rozebrány principy a rozdělení podpůrných služeb, služeb výkonové rovnováhy, peak-shaving a mikrovýpadky. Praktická část práce je zaměřena na návrh akumulačního systému pro vybraný provoz. Pří návrhu byla provedena technická specifikace bateriového systému. Výpočtem byl stanoven proces automatické regulace frekvence, byly zpracovaný požadavky ručního ovládání frekvence a výkonové rovnováhy za pomoci bateriového systému a následně byla zhodnocena problematika peak-shaving na daném provozu. V závěru práce je provedeno zhodnoceno technicko-ekonomické hodnocení celého bateriového systému, jeho nasazení v provozu. Byla také stanovena návratnost investice vztažena k nákupu rezervované kapacity. Práce splňuje všechny body zadání a umožnuje čtenáři nahlédnout do dané problematiky. Kapitoly na sebe plynule navazují a jsou logicky řazení dle probírané problematiky. V rámci ekonomického hodnocená bych uvítal použití více metod ekonomického hodnocení, např. určení IRR, diskontované doby návratnosti nebo metodu diskontovaných nákladů. Případně stanovit provozní náklady a náklady na opravy zařízení a výkonovou degradaci zařízení bateriového systému. Práci hodnotím 81 body tedy B – velmi dobře

Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 127281