PRUSÁK, L. Knihovna pro práci se specifickými TDMS soubory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Čala, Martin

Bakalářská práce studenta Lukáše Prusáka na téma „Knihovna pro práci se specifickými TDMS soubory“ navazovala na semestrální projekt. Student docházel pravidelně na konzultace, aktivně se zajímal o téma práce, a kromě nutných požadavků dokázal nastudovat způsoby optimalizace rychlosti vykonávání kódu a efektivního využití paměti v LabVIEW. Zpočátku měl trochu problém popsat svou práci v dokumentu, ale to v průběhu semestru zdokonalil. Velké množství času strávil pochopením formátu TDMS, který není zrovna dobře dokumentován. Tyto poznatky popsal v textu. Výsledné programy jsou použitelné, i když s ohledem na rozsáhlost tématu budou vyžadovat ještě důkladné otestování třetí osobou. Práci hodnotím stupněm A/95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Pikula, Stanislav

Pan Lukáš Prusák zpracoval bakalářskou práci na téma knihovna pro práci se specifickými TDMS soubory. Cílem studenta bylo vytvořit program pro defragmentaci nadměrně velkých souborů nebo hledání chyb a jejich případnou opravu v poškozených souborech. Práce má od úvodu po závěr nadprůměrných 53 stran a je vhodně členěná do sedmi kapitol. V průběhu práce student cituje 7 zdrojů z nichž jsou všechny pouze online. V teoretickém úvodu by bylo vhodné použít hodnotnější literaturu, pro zbytek práce je, vzhledem k specifičnosti tématu, využití online dokumentace LabVIEW a TDMS formátu přijatelné. Ze šesti bodů zadání je prvních pět dobře popsáno ve zmíněných sedmi kapitolách. Občasné překlepy a hůře srozumitelné pasáže vyvažují přehledné a jasné blokové diagramy a grafické ilustrace organizace dat. Pro ještě lepší výsledek by práce mohla obsahovat blokových diagramu i více, např. kapitola 7.4.4 se k tomu vyloženě nabízí. Poslední, šestý, bod zadání najdeme částečně v poslední kapitole a závěru práce. Chybí jasný popis toho, na jakých souborech a jakých chybách byl výsledný program testován i když z textu práce je patrné, že student metody ladil na skutečných souborech a v rámci práce dle zadání vytvořil nástroj pro generování poruch v TDMS souborech. Student musel v rámci práce překonat nástrahy, kdy se reálný formát TDMS rozcházel s údaji v dokumentaci, což mu zajisté zabralo více času než plánoval. Při testování programu se mi nepodařilo ukázkové poškozené soubory pomocí programu korektně obnovit, ale jak defragmentace, tak hledání chyb v souborech a generování chyb do souborů fungovalo dobře. Program tak určitě dokáže defragmentovat TDMS soubory, na kterých originální funkce selhávají. Dokáže vytvářet ukázkové poškozené soubory. Nalezením a identifikací konkrétních chyb v souborech realizuje funkci, která není jinak dostupná. Bohužel oprava poškozených souborů zřejmě není dotažena do konce, což mě jako uživatele využívajícího LabVIEW a TDMS formát upřímně mrzí. Kdyby se podařilo nástroj dotáhnout do plně funkčního stavu, určitě by ho mnoho uživatelů ocenilo, kdyby byl dostupný například přes VI package manager. I přes zmíněné nedostatky student odvedl velké množství práce, všechny body zadání považuji za splněné, byť u opravy souborů se jedná o popisnou rovinu v rámci dokumentace, kdy se zřejme vyskytla nějaká drobná chyba při implementaci, protože kód vypadá korektně. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 77 body, C.

Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 126815