VICANOVÁ, N. Prostor jako paradigma výuky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Galeová, Nicol

Kvalitně zpracovaný projekt s alternatívním pohledem na zadání a program budov. Studentka neopustila po celou dobu zpracování svůj původní koncept školy jako manufaktury pro vzdělávání, industriální výraz propsala citlivě do návrhu s vizí nenarušit urbanistickou strukturu lokality a zároveň začlenit objekty školních budov do veřejného prostoru města. Architektonické i konstrukční řešení podrobila mnoha kritickým analýzám a pro daný koncept volila i přiměřené grafické zpracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A aktivní, otevřená kritickým konzultacím, konzistentní v názoru na zadání i vlastní návrh
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Všetečková, Alena

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B87.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autorka rezignovala na nástup do areálu z křižovatky Úvoz a Údolní, kde je vestavěn památkově chráněný objekt bývalého Anatomického ústavu a rozhodla se pro otevření na opačném konci, na křižovatce ulic Tvrdého a Úvoz, které jsou z pohledu pěších méně frekventované a atraktivní. To vyvažuje odvážným gestem solitérního výškového objektu ateliérů odsunutého za podélnou hmotu dílen dotvářející blokovou strukturu (v rámci bakalářské práce můžeme ponechat stranou, zda je výškový objekt v tomto místě reálný). Na zvážení zůstává, zda je měřítko vstupních prostor a nároží s kavárnou, jež jsou nástupním prostorem do celé instituce a mají fungovat i pro veřejnost, dostačující, a zda nemohly být řešeny velkoryseji, například i společně s výstavním prostorem, který v návrhu chybí.
Provozní řešení B Jasné vyčlenění převážně administrativních funkcí do historické budovy podél rušné ulice Úvoz, ateliérové výuky do samostatné věže a dílen a učeben do dalšího křídla je logické a provozně čisté. I když autorka deklaruje snahu o popření tradiční a pro dnešní pojetí výuky zastaralé dispozice s centrální úzkou chodbou lemovanou učebnami, vznikají uvnitř zvoleného konstrukčního systému místy právě takové situace a dispozice v některých dílčích partiích působí nepřehledně.
Technicko konstrukční řešení A Zvolené konstrukční řešení je zcela v souladu se zvolenou architektonickým záměrem „továrny“ na výuku architektů.
Architektonické řešení B Zvolený přístup vědomě rezignuje na utváření prostorově či objemově jedinečných zážitků, které mohou na jedné straně inspirovat budoucí architekty, ale také výrazně ovlivňovat jejich přístup k budoucí tvorbě. Místo toho se snaží stát neutrálním pozadím, „výrobní halou“, a v tomto přístupu je návrh přesvědčivý (jak volbou konstrukčního systému, tak i materiálu uliční fasády, který potlačuje veškeré detaily). Zároveň však autorka ve zprávě zmiňuje, že se chce vyhnout monotónnosti a nabízet místa s různorodou atmosférou. Skeletová konstrukce s konstantní konstrukční výškou je však poměrně značně homogenní. K jisté různorodosti by v rámci zvoleného konstrukčního systému mohlo vést například propojení některých místností přes dvě patra apod.
Formální úroveň A Návrh je přehledně a čistě graficky prezentovaný, grafické pojetí perspektivních pohledů souzní s estetickým záměrem projektu.
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 126772