KERNDL, M. Číslicové hodiny a teploměr s maticovým displejem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šandera, Josef

Řešitel měl za úkol úkol seznámit s metodou připojení elektronických modulů na hranu, pro připojení touto metodou využít aktivní maticový LED displej a navrhnout číslicové hodiny s teploměrem, které budou řízené radiovým signálem DCF77. Součástí práce bylo sestavení řídícího programu a realizace funkčního vzorku. V první fázi řešení student téměř nekomunikoval, nedocházel na konzultace, jeho aktivita se zvyšovala s blížícím se termínem odevzdání, do doby odevzdání práce nepředvedl plně funkční vzorek ačkoliv se jedná o poměrně jednoduchou aplikaci. Má však inženýrské schopnosti je manuálně zručný a má poměrně dobré znalosti. Pracoval zcela samostatně. Pokud u obhajoby předloží fungující vzorek, navrhuji přijmout jeho práci k obhajobě s výše uvedeným hodnocením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 30/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
D
Body
67

Posudek oponenta

Stehlík, Jiří

Bakalářská práce se zabývá realizací zařízení s příjmem radiového signálů DCF77 a měřením teploty, které jsou zobrazovány na maticovém displeji. Práce je členěná logicky, teoretická část obsahuje potřebný rozbor problematiky pro praktické řešení, ale postrádám odkazy na literaturu a posloupnost citací. Praktická část prezentuje způsob návrhu zařízení a programového vybavení. Dokumentace postupu realizace zařízení dokládá splnění zadání, nicméně koncept navrženého programového vybavení je velmi slabý. Kromě dílčích výstupů nejsou na přiloženém CD uloženy žádné výrobní podklady ani vytvořené programové vybavení, kterým by bylo možné doložit míru splnění zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
D
Body
63

Otázky

eVSKP id 40893