MASÁR, L. Matematické modelování difúze kovových iontů v huminovém gelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Klučáková, Martina

Během řešení student Lukáš Masár zvládl práci se SW COMSOL Multiphysics, což umožnilo vytvoření souboru modelů difúze v kombinaci s chemickými reakcemi. Výsledné modely budou dále využity při interpretaci experimentálních dat nejen v oblasti huminové chemie, neboť jsou univerzálně použitelné pro difúzní procesy probíhající v různých materiálech. Dosažené výsledky plně odpovídají zadání bakalářské práce. Navrhuji proto hodnocení "výborně (A)".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ing. Eva Gregorová,CSc.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 15869