KIRIPOLSKÝ, T. Studium provzdušňovacích přísad v alkalicky aktivovaných materiálech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalina, Lukáš

Student Bc. Tomáš Kiripolský prokázal při vypracování diplomové práce schopnost samostatné realizace experimentů. Výsledky průběžně pečlivě zpracovával a po potřebných konzultacích následně vyhodnotil. Současně se podílel i na publikační činnosti v prestižním zahraničním impaktovaném časopise. Předložená práce zcela naplňuje požadavky kladené na diplomovou práci a celkově ji hodnotím známkou A. Práci doporučuji k obhajobě před odbornou komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koplík, Jan

Diplomová práce Bc. Tomáše Kiripolského se zabývá studiem provzdušňovacích přísad v alkalicky aktivovaných materiálech, zacíleným na použití vysokopecní strusky. Ač je alkalicky aktivovaná struska (AAS) materiálem zkoumaným už po desetiletí, stále ještě není objasněno vše. Jedním z bílých míst je i používání provzdušňovacích přísad v AAS. Lze tedy říci, že tato práce je vysoce aktuální a může dopomoci k rozšíření používání AAS v praxi. Po formální stránce práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ závěrečných prací. Práce je logicky členěná na jednotlivé části a všechny vytyčené cíle byly splněny. Gramatickou stránku práce si dovolím nehodnotit, neboť se necítím být dostatečně fundovaný v slovenské gramatice. Z formálního hlediska bych vytkl jen pro mne nepochopitelné číslování citací v textu s první citací 73. Teoretická část práce je zacílená na dané téma bez zbytečného balastu. Vypíchl bych i značné množství citací ze zahraničních vědeckých časopisů. V experimentální části jsou charakterizovány použité materiály, popsána příprava vzorků a specifikované použité analytické metody. U některých metod postrádám název měřícího přístroje a základní parametry měření. Praktická část je zpracována zdatně. Jednotlivá měření na sebe navazují a navzájem se doplňují. Výsledky jsou zpracovány do přehledných grafů, ze kterých jsou patrné dané trendy. Vše je pak jasně diskutováno a podpořeno citacemi na danou problematiku. Jediné s čím bych úplně nesouhlasil, je vysvětlení odchylky z trendu klesání pevnosti v tlaku u vzorku LB pomocí chybové úsečky na straně 29. Tato práce jistě pomohla odpovědět na otázku, které provzdušňovací přísady budou mít pozitivní vliv na vlastnosti materiálu při použití v AAS. Práce splnila všechny požadavky na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Závěry práce a jejich formulace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 123780