OCHABOVÁ, M. Analýza rizika důležitých faktorů firmy užitím statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Karpíšek, Zdeněk

Diplomantka splnila zadání práce v celém rozsahu. Nad rámec zadání nastudovala a aplikovala úspěšně v dané oblast netradiční metody intervalové analýzy vybraných rizikových finančních ukazatelů dané společnosti. Získané výsledky jsou velmi kvalitní a jsou nesporně přínosem pro praktické aplikace. Diplomantka měla výbornou pracovní morálku, byla iniciativní, aktivní a samostatná. Dokládá to také velké množství výpočtů, které samostatně provedla pri zpracování údajů, jejichž výsledky jsou prezentovány v textu práce a zaznamenány v přílohách. Řešení popsané v práci není rutinní a vyžadovalo intenzivní studium literárních zdrojů. Pro obhajobu diplomové práce předkládám tyto otázky: 1. Jaká je výhoda použití intervalové regresní analýzy? 2. Jaké další matematické modely je možno aplikovat v oblasti časových řad pro hodnocení rizik firmy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomantka splnila cíle práce v plném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část diplomové práce je zpracována na výborné úrovni. Použité metody intervalové analýzy nejsou součástí výuky předmětů, které diplomantka absolvovala.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Analytická část a finanční i statistické zpracování jsou adekvátní problematice konkrétních rizikových faktorů v dané firmě.
Odborná úroveň diplomové práce A Komplexní rešení prezentované v práci dokládá jednoznačně její vysokou odbornou úroveň.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce je přínosem pro hodnocení dominantních rizikových faktorů podobných podniků a přináší podněty pro rozvoj statistických metod v oblasti užití intervalové analýzy.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Citace literárních zdrojů i jejich přehled odpovídají požadavkům normy ČSN ISO 690 a 690-2.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Diplomová práce je i po formální stránce kvalitní, je vybavena řadou grafů a tabulek, a odborná jazyková úroveň je velmi solidní.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Žák, Libor

Diplomanta zvládla při vypracování DP nastudovat celkem netradiční statistickou metodu – intervalovou regresní analýzu a dále také logaritmický regresní model. Obě statistické metody přenesla do prostředí Excel. Z množství uvedených výsledků je zřejmé, že dané problematice porozumí. Lze tedy konstatovat, že splnila zadání diplomové práce. Práce je srozumitelně napsána bez větších gramatických chyb a je přehledně členěna do kapitol a odstavců. Grafické výstupy jsou na odpovídající úrovni. Diplomovou práci hodnotím celkovou známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125474