DĚDIC, F. Návrh řízení správy nemovitostí – property management u vybrané administrativní budovy v rámci developerského projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosná, Milada

Jedná se o přepracovanou diplomovou práci. Zadání práce bylo splněno. Práce je zaměřena na developerský projekt v obci Valašské Klobouky. Student se zaměřil správně na analýzu trhu, která je bezpodmínečně nutná pro danou problematiku. Pro její vyhodnocení vypracoval i dotazník. Dále se věnoval možný rizikům, pro jejichž vyhodnocení použil bodovou metodu. Pro vybraný developerský projekt popsal činnosti property manažera a celkové správy nemovitostí. Nedostatkem v práci je podložení analýz a doložení podkladů pro použité metody. Zcela chybí výpočet čistého výnosu. Z formálního hlediska práce vykazuje nedostatky – časté překlepy a typografické chyby. V práci jsou použity často laické výrazy, které práci znehodnocují. Práce splnila cíl, avšak vykazuje nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání E Cíl práce byl naplněn, avšak v práci chybí doložení podkladů pro použité metody a podložení analýz. Vyhodnocení investiční efektivnosti projektu není úplné a je výrazně zkresleno absencí nákladových položek.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem D Teoretická část obsahuje poznatky nutné pro vyřešení cíle. V některých místech se prolíná obecný text již s vybraným developerským projektem, což znepřehledňuje práci (např. výstavba/ rekonstrukce apod.). Studentem zpracovaný obecný procesní model není vypracován zcela správně, neřeší detaily činností, které mají být formou subprocesů vyspecifikovány, a které vedou následně k jednotnému vyřešení.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody E Analytická část práce je rozdělena do tří dílčích podkapitol, kde se student věnuje fázím developerského projektu, možným rizikům a správě nemovitostí. Součástí vypracování práce bylo i vyhotovení a vyhodnocení dotazníku budoucích uživatelů, včetně analýzy trhu. V ekonomickém zhodnocení nejsou zahrnuty náklady na provoz. Tabulka provozních nákladů je vyčíslena na základě "průzkumu" na str. 77, avšak pravděpodobně se nejedná o provozní náklady k danému projektu v obci Valašské Klobouky. Po zohlednění nákladů uvedených na str. 77 by čistý zisk vyšel záporný.
Odborná úroveň diplomové práce D V práci jsou použity laické výrazy, které snižují kvalitu práce.
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 D V práci jsou příliš dlouhé statě textu, které v závěru odkazují na jeden zdroj. Na str. 72 student obecně popsal facility management bez odkazu na literaturu.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D V práci se vyskytují typografické, gramatické chyby a časté překlepy.
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Cupal, Martin

Teoretická část práce je napsána poměrně k danému tématu, objevují se však zde i přímo aplikace na konkrétní zadání, což by měla obsahovat až následující část - i stylistika někdy naznačuje, jako by se nejednalo o obecný problém, ale o aplikovaný (např. "byly vybrány). Objevují se však velmi dlouhé pasáže z jednoho zdroje, zejména rizika - str. 23-26 zdroj 11! Jednotlivé kapitoly teoretické části působí dosti "naskládaně" a ani na začátku není zmíněn důvod, proč zrovna tyto kapitoly (oblasti) jsou relevantní. Některé definice nejsou citované, např. str. 29 definice nemovité věci musí být přímá citace s označením původního zdroje. Obecný procesní model "pracovního postupu property managera" je vnitřně nekonzistentní a to zejména proto, že jsou zde mixovány jednorázové procesy a opakující se kroky, které by měly být v subprocesech a označeny periodou. V části 3 není zřetelný cíl (uvedeno: "záměr", "důraz", "další cíl". Lze konstatovat, že stylistika a styl vyjadřování vč. nepřesností a nekonzistence je slabinou práce a snižuje její hodnocení. Cíl práce byl naplněn, když se v práci objevují určité metodické nedostatky a zjednodušení. Závěrem lze konstatovat, že nynější verze práce je již dostatečnou nápravou verze předchozí - nedostatečné a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D U tab. č. 5 nejsou uvedeny jednotky (u analýzy to mohou být spíše četnosti, ale i průměrné ceny). Dtto tab. č.9 (zde se jedná pouze o "stavby" nebo soubor stavba pozemek?). Tabulky č. 10 -č. 12 dle nadpisu obsahují nabídkové ceny a údaje; ve větě pod každou z tabulek je však uveden vždy prodej daného druhu nemovitosti. U kapitoly 4.2 bych problém formuloval jako "Indikace a analýza poptávky pro vybrané nemovitosti" - viz dotazování na "takové prostory" -tj. konkrétní nabídka; dotazník u kap. 4.2 není přiložen, bylo však vhodné uvést nějaký méně přesný identifikátor respondentů jako důkaz, že šetření proběhlo. Ad tab. č. 22 - v příloze mohl být uveden krycí list rozpočtu - dle komentáře pod tabulkou. Celkové ekonomické zhodnocení projektu je počítáno nerealisticky (100% obsazenost) a proměnná výnosu představuje hrubý výnos, což ale nepředstavuje zisk pro pronajímatele - což nakonec ukazuje i výše yieldu 16 %. Kapitoly 6 a 7 obsahují vždy shrnutí práce, chybí diskuse (alespoň třeba modality, které by nabídky jiný výsledek atd.).
Obtížnost a správnost řešení D
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Odborná jazyková úroveň E Asi není úplně vhodné nazvat kapitolu "Rešerše", nýbrž třeba "Teoretické vymezení problematiky" apod. Stylisticky je práce spíše na podprůměrné úrovni, objevuje se "ich forma", která je však zase mixována trpným rodem, popisy jsou místy hodně intuitivní. Objevují se také poměrně často významově prázdné věty nebo v nich chybí sloveso. Problematická je také nejednoznačnost a častá neodbornost pojmů při vyjadřování.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Práce obsahuje občasné překlepy. Některé grafy jsou neostré a hůře čitelné, zejména graf procesního modelu na str. 37. Seznam zdrojů není uveden dle abecedy.
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 128393