FICOVÁ, P. Rizika spojená s používáním detektorů plynů u zásahu jednotek HZS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Adamec, Vladimír

Studentka přistupovala svědomitě a iniciativn při zpracování diplomové práce. Cíle práce byly naplněny a proto doporučuji DP k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře - B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zapletal, Jan

Studentka ve své práci hodnotí rizika vzniklá při zásazích na plynné nebezpečné látky. V rámci práce pomocí dotazníků zjistila úroveň znalostí používání detekčních přístrojů příslušníky HZS JmK. Z analýzy vyplývá, že je nutné se více zaměřit na praktické školení práce s detektory, aby se snížila některá rizika. Ve finanční analýze byla navržena obměna stávající detekční techniky ve dvou variantách a v diskuzi byla popsána třetí možnost, která vychází finančně nejlépe. Studentka dále navrhla metodický list bojového řádu, který popisuje základní charakteristiku zásahu spojenou s detekcí oxidu uhelnatého. Tento metodický list dle mého mínění je navržen tak, aby byl v budoucnu přínosem při řešení tohoto druhu událostí. Podle mého názoru studentka splnila zadání práce a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 120415