KYLLAROVÁ, B. Investování drobných investorů do fondů kolektivního investování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Práci hodnotím jako ne příliš zdařilou, nicméně obhajitelnou. I když autorka vcelku naplnila globální cíl práce, s hodnocením splnění parciálních cílů mám vzhledem k naprosto nevyhovující struktuře práce problémy. Navíc považuji předloženou práci za značně naivní. V návaznosti na uvedené skutečnostu požaduji u obhajoby podrobně zodpovědět následující otázky. Otázky: 1) Vysvětlete, na základě jakých údajů jste formulovala Vaši poslední větu na straně 68, a co jste tím myslela. 2) Jaký je rozdíl v české legislativě mezi investičním fondem, podílovým fondem a investiční společností? 3) Bylo možno mimo bodovací metody využít i jiných metod? 4) Na straně 68 tvrdíte, že Vámi doporučovaný fond vykazuje "jistotu zhodnocení". Zdůvodněte toto Vaše tvrzení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E Globální cíl považuji vcelku (i když s určitými výhradami) za splněný, rovněž parciální cíle považuji za splněné s celou řadou výhrad.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Postup řešení považuji za možný.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E Dosažené výsledky sice odpovídají zadání, dle mého názoru však jsou poněkud "diskutabilní". Viz např. poslední věta na straně 68.
Praktická využitelnost výsledků E I když potvrzuji splnění globálního cíle, tak práci považuji za značně naivní, těžko uplatnitelnou v praxi.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E Práce je vcelku logicky vymezena, její struktura (obsah) však neodpovídá vymezení jednotlivých parciálních cílů. Metodologie je poněkud "jednoduchá". V důsledku uvedených skutečností má práce velice nedokonalou strukturu. Pokud se týče jazykové úrovně, považuji ji za velice špatnou. Práce je psána stylem novinového článku a nikoli formou vědecké práce. A text je na mnoha místech značně zmateční a neodborný.
Práce s informačními zdroji, včetně citací D Použitou literaturu a informační zdroje považuji vcelku za vyhovující.
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Komárková, Miroslava

Autorka v úvodní části práce velice dobře popsala obecné parametry fungování kolektivního investování. V další části se při výběru fondů zodpovědně drží požadavků investora, což je v konečném rozhodování investice to nejdůležitější, tzn. vybírat cílové uložení peněz podle toho, jaký má klient vztah k riziku a především jaký časový horizont investice preferuje. Doporučené fondy jsou vybrané správně, jen s ohledem na výši jednorázové investice bych doporučila rozložení peněz do více než jednoho fondu. Z tohoto důvodu dávám práci hodnocení "B". Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 111025