MUZIKÁŘ, J. Determinanty rozvoje ekonomik zemí V4 a Rakouska [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Řešení a celkové zpracování diplomové práce je inovativní. Autor zvolil netradiční problém, který je plně v souladu z profilem absolventa a zaměřením studia. O inovativnosti práci svědčí i to, že celkový počet shod s dříve odevzdanými pracemi je naprosto zanedbatelný (10). Autor k řešení přistupoval inovativně a samostatně, práce byla hotova ve velkém časovém předstihu. Nedostatkem práce je problematické využití výsledků prakticky, zaměření je spíše výzkumné. V řešení nenalézám zásadní nedostatky a pochybení. Práci doporučuji k obhajobě, otázky k obhajobě nepokládám.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Poláček, Tomáš

Práce se zabývá tématem jenž má široký záběr s cílem stanovit determinanty rozvoje ekonomik. Zvolené téma je z mého podhledu velmi náročné z důvodu obsáhlosti a různorodosti proměnných, které tento proces ovlivňují. Student se s tímto problémem vyrovnal velmi dobře co se týče rešeršní části s širokým záběrem citovaných odborných publikací, dále pak kvituji části kde autor vždy shrne zásadní informace, které z předešlé kapitoly vycházejí. Je třeba zmínit následné využití statistických metod pro zjištění citlivosti daných determinantů a tím jejich významnost. Na druhou stranu práce působí jako, nutno říct kvalitní, před-výzkum, kde mi v závěru chybí vytvoření nějakého ucelenějšího modelu, popř. predikce pro zkoumanou oblast. Otázky: V práci máte proměnnou "růst populace". Jak se projevuje mortalita ve zmíněné proměnné? Čím si vysvětlujete nadprůměrný procentuální přírůstek (Ekonomický růst) Slovenska kolem r. 2007?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 123725