KMINIAK, M. Návrh investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů zaměřeného na akcie Exchange Traded Funds investujících do drahých kovů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Předloženou diplomovou práci nazvanou "Návrh investičního potrfólia fondu kvalifikovaných investorů zaměřeného na akcie Exchange Traded Funds investujících do drahých kovů" považuji z hlediska jejího zaměření za velice zajímavou a rovněž (zejména v současné době) za značně aktuální. Globální cíl i parciální cíle jsou dobře vymezeny, struktura práce je logická. Rovněž metodologie je na požadované úrovni. Teoretická část práce plně odpovídá obsahové náplni. Je logicky uspořádaná, srozumitelná a velice dobře postihuje všechny zásadní oblasti praktické části práce. A pokud jde o praktickou část, tak ta se skládá z plnění dvou řádně definovaných parciálních cílů. V první řadě analyzuje vývoj na trzích jednotlivých (autorem zvolených) drahých kovů a následně se zabývá vzájemnou komparací rovněž jím vybraných ETF dle řádně definovaných investičních kritérií. Obě tyto části práce hodnotím jako velice dobře zpracované a přínosné. Autor je vypracoval naprosto samostatně a já s jeho postupem, s použitými metodami i se zvoleným způsobem řešení souhlasím. Současně oceňuji velice vhodné použití jak spider analýzy, tak i ostatních použitých metod. Pokud se týče formulace jeho návrhu skladby investičního portfólia, velice oceňuji to, že je navrhuje ve třech variantách. Jeho návrh považuji za kvalitní, nejen plně naplňující globální cíl práce, ale jsem přesvědčen i o tom, že je rovněž využitelný v praxi. Závěrem konstatuji, že se jedná o práci, ve které autor jednoznačně prokázal své jak teoretické, tak i praktické schopnosti, jakož i schopnost práce s odbornou literaturou. Práci považuji za nadstandardní a doporučuji ji k obhajobě. Otázky: 1) Vysvětlete podrobně způsoby konstrukce Vašich spider grafů. 2) Vysvětlete podobně Váš způsob komparace jednotlivých ETF.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Konstatuji určité nedostatky v jazykové čistotě.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novotná, Veronika

Struktura práce je zvolena dobře a systematicky. Autor vhodně využívá odbornou literaturu, kterou řádně cituje. Pozitivně hodnotím využití cizojazyčné literatury. Práce je psána jasně, přehledně, metody popsané v teoretické části jsou použity k praktickým výpočtům, autor postupoval logicky za účelem dosažení globálního cíle . Autor jasně prokázal dobrou orientaci v dané investiční oblasti a schopnost aplikovat teoretické poznatky k získání praktických výstupů, proto doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124239