KOLLÁR, R. Komunikační mix společnosti při vstupu na zahraniční trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

Hlavnim cilem prace je na zaklade analýz navrhnout vhodné prvky komunikacniho mixu pri vstupu spolecnosti na zahranicni trh prostrednictvim internetového obchodu. Cíl práce považuji za splněný s drobnými připomínkami uvedenými dále. Struktura práce a práce s informačními zdroji je na odpovídající úrovni DP. V práci oceňuji přehledně a systematicky zpracované analýzy doplněné o vlastní výzkum mezi zákazníky v Německu, včetně jeho statistického vyhodnocení. V rámci analýzy komunikačního mixu společnosti mohla být větší pozornost věnována analýze aktuálních forem online komunikace společnosti a identifikaci příslušných slabých a silných stránek ve vztahu k cíli směřujícímu k internetovému obchodu pro zahraniční trhy. Návrhy navazují na závěry z analýz a jsou strukturovány dle stanovených cílů k podpoře komunikace internetového obchodu na zvoleném zahraničním trhu. Návrhy jsou doplněny o časový plán realizace a rovněž ekonomické zhodnocení. Otázka k obhajobě: Jako hlavní riziko pro realizaci návrhů uvádíte nízkou poptávku na zvoleném trhu. Jakými opatřeními doporučujete toto riziko eliminovat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Janča, Tomáš

Hlavním cílem diplomové práce bylo provést analýzu současného stavu komunikačního mixu společnosti Royal Crystal, s.r.o. a vypracovat návrh komunikačního mixu pro tuto společnost při vstupu na německý trh. Cíl považuji za splněný. Teoretická část práce obsahuje veškeré teoretické poznatky, které jsou potřeba k pochopení řešené problematiky. V analytické části práce je komplexně analyzováno vnější prostředí, zejména analýza SLEPTE, která se zaměřuje na faktory na českém i německém trhu. Kladně hodnotím také provedený kvantitativní výzkum, jehož součástí je statistický výpočet. Návrhová část je zpracována detailně a je zaměřena na praktické využití. V případě, že by společnost přesně dodržela jednotlivé návrhy, vstup na zahraniční trh prostřednictvím internetového obchodu by měl být proveditelný. Oceňuji také zohlednění rizik návrhů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 126986