BLAHOVÁ, V. Rozvoj obchodních aktivit vybrané reklamní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Práce vyhovuje obecným formálním i obsahovým požadavkům na dostačující úrovni, v práci jsou nedostatky týkající se některých detailnějších souvislostí řešení vymezeného problému, chybí jasná představa o souvislostech mezi strategii, obchodními aktivitami, obchodním modelem apod. Taky nejsou přesvědčivé analýzy zejména z pohledu jejich klasifikace- např. analýza trhu (do kterého prostředí je zahrnutá a proč?) a Porterova analýza (je součástí mikroprostředí, proč?). Vyváženost analýz je nesouměrná- analýzám vnitřního protředí je věnována menší pozornost- chybí kritické shrnutí. 1. Které analýzy patří do vnějšího, a které do vnitřního prostředí? 2. Vysvětlete výpočet str.96 Cash Flow. Proč je tam uvedený rok 2018 (jako výchozí)? . 3. v čem vidíte hlavní praktický přínos? Které návrhy budou v společnosti aplikované?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Cíle práce byly splněny na dostačující úrovni. Hlavním cílem měl být rozvoj obchodních aktivit, což autorka v návrzích uvedla, nicméně měla zvážit větší důraz právě na tyto aktivity, a vysvětlit souvislosti mezi obchodními aktivitami, obchodním modelem a strategii, vetně precíznějšího ekonomického zhodnocení (jak naplnit ekonomické cíle)
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Zvolený postup a metody jsou uspokojivé, z mého pohledu ale není úplně jasně vysvětlená logika řešení problému a vzájemné souvislosti vybraných teoretických východisek, analýz a návrhů. Nicméně jde spíše o precíznější interpretaci a zdůvodnění, postup a metody jsou běžně pro tento typ vymezeného problému využívány.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Autorka projevila schopnost interpretovat výsledky na dobré úrovni. Vyvozené závěry jsou vcelku relevantní, v některých částech např. interních analýz mohly být více kritické a následně souhrnně podané, jak to bylo provedené u analýz vnějšího prostředí. Celkově práci chybí provázanost a jasně vysvětlené souvislosti.
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky práce jsou až na některé nesrovnalosti v praxi použitelné, viz dotazy
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Uspořádání práce a formálůní náležitostí jsou na dobré úrovni, v práci jsou drobné překlepy a určité odborné terminologické nesrovnalosti (např. ziskovost, vymezení strategie, již zmíněné chápání vnějšího a vnitřního portředí a použitých analýz atd.). Označní os u grafů je nepřesné, nevypovidající (str. 68, str.54)
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Práce s informačními zdroji i citace jsou na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Milichovský, František

Zvolený postup řešení odpovídá tématu diplomové práce. Z hlediska citací uvedených zdrojů je zásadní problém v citacích v kapitolách 3.3 a 3.4, kde je popsáno vnější prostředí podniku a také jeho vnitřní prostředí. V uvedených kapitolách není jediná citace, i když by z logiky věci měly být obsaženy. Ve vypracovaných analýzách jsou rezervy, které by diplomovou práci celkově povýšily na úroveň s vyšší kvalitou. Z těchto analýz není zřejmé, na jaký cílový segment se zaměřují a vzhledem k tomu neobsahují příslušné ovlivňující oblasti. V případě provedené analýzy stávající konkurence (s. 62) není jasné kdo a čím konkuruje vybranému podniku. Nelze tedy jednoznačně vyhodnotit sílu stávající konkurence. Vzhledem k zaměření produktů je nezbytné odlišit dvě hlavní konkurenční skupiny, a to výroba reklamních produktů a jejich potisk. V případě specifikace odvětví potisku (viz s. 81) pak chybí zhodnocení používaných technologií v odvětví potisku produktů. V případě zpracovaných položek příležitostí a hrozeb ve SWOT (s. 84) nejsou žádné nebo pouze povrchní informace v provedené analýze vnějšího prostředí. Z hlediska úrovně zpracované návrhové části lze jednotlivé položky považovat za použitelné a také přínosné pro zvolený podnik. Z celkového hlediska je vypracování předložené diplomové práce tak dosahuje standardní úrovně. Jako celek lze diplomovou práci hodnotit jako vhodný výchozí materiál pro společnost Afinita, s.r.o., který však před samotnou realizací by potřeboval důkladnější rozpracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 127518