MAXA, O. Lepení PET-G 3D tištěných dílů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Autor se v úvodní části zabýval rešerší problematiky lepených spojů z teoretického i praktického hlediska. Následně vybral, dle technických parametrů, vhodné typy lepidel pro experimenty. Jednalo se o lepidla s označením Loctite 406, Novafix, Novatit a Novax. Pro experiment byla nejprve zvolena normalizovaná zkouška pro lepené spoje, která se ukázala jako problematicky realizovatelná, vzhledem k potřebě zajistit polohu čelistí trhacího stroje a ceně tahové zkoušky. Pro většiny testů pak autor využil trhací zařízení s maximální silou 500N. Díky čemuž bylo třeba navrhnout vlastní vzorky. Byla zvolen test vzorku lepených na tupo a přes sebe, ve více než 10 kusech od každé varianty spoje a typu pepidla. Výsledné hodnoty Sil a napětí pro jednotlivé varianty byly zpracovány v tabulkách a vyhodnoceny. Autor na základě testů doporučil dvě z testovaných lepidel. Pracoval aktivně a konzultoval zvolenou problematiku. Kladně hodnotím zejména snahu o praktickou náplň práce. Splnil zadání a proto práci doporučuji k obhajobě. Výhrady mám především v počtu zvolených lepidel (což je ovšem dáno časovým omezením) a kvalitě zpracování lepených spojů (což se projevilo na velkém rozptylu naměřených hodnot). Rovněž Technicko-ekonomické vyhodnocení by si zasloužilo podrobnější zpracování. V práci by bylo rovněž dobré uvést i část testů na klasickém trhacím stroji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kupčák, Radim

První část předložené bakalářské práce se věnuje teorii lepených spojů, poskytuje základní přehled typů lepidel a popisuje fyzikální principy lepení a lomu. Dále je provedena charakteristika použitého materiálu, kterým je PET-G, student správně uvádí úskalí spojená s tiskem tohoto materiálu a možná řešení jednotlivých problémů. Následuje metodiky zkoušení lepených spojů. Rešeršní část je vypracována poctivě, větší důraz však mohl být kladen na rozdělení lepidel a jednotlivé komerčně využívané zástupce. Praktická část je vypracována metodicky správně a poskytuje relevantní výsledky. Ačkoliv se zkoušky zaměřují na poměrně úzkou oblast aplikací, zkoumá jeden materiál v kombinaci se čtyřmi druhy lepidel, jedná se o cenné poznatky s dobrým potenciálem pro použití v praxi. Důležité je i ekonomické zhodnocení, které autor zahrnul do výsledků práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124706