BARTÁK, J. Analýza procesu kování háku čelisťového výměnového závěru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Řiháček, Jan

Cílem diplomové práce pana Bc. Jan Bartáka, která byla zpracovávána ve spolupráci s firmou Královopolská kovárna s.r.o., bylo optimalizovat proces kování háku čelisťového výměnového závěru používaného v železniční dopravě v kolejových výhybkách. V současnosti totiž dochází při výrobě ke vzniku defektu v podobě přeložky na vnitřní straně jeho zahnuté části. Na základě rozboru současného stavu, podpořeného numerickou simulací a teoretickým rozborem, provedl student návrh inovovaného postupu výroby, včetně návrhu optimálního tvaru polotovaru, nezbytných technologických výpočtů a konstrukčního návrhu nástrojů. Vše doložil i numerickým výpočtem, jenž potvrdil správnost nového konceptu, který tak nejen, že odstraňuje vady výkovu v podobě přeložky, navíc zkracuje výrobu zařazením pouze jedniné kovací a ostřihovací operace. Diplomant během zpracování závěrečné práce prokázal schopnost samostatné aplikace poznatků ze studia na výše popsanou problematiku. Oceňuji především samostatnost a aktivní přístup studenta při vypracování práce, jakož i samostatné zvládnutí numerické simulace, jež hrála klíčovou roli v optimalizaci celého procesu. Je třeba zmínit, že student sám aktivně konzultoval postup při tvorbě simulace s firmou MSC Software a díky jeho upozorněním na problémová místa při používání softwaru Simufact forming a definici výpočtového modelu simualce přispěl dílčím způsobem, v rámci řešení své závěrečné práce, i k jeho vývoji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štroner, Marek

Autor v dané diplomové práci Analýza procesu kování háku čelisťového výměnového závěru splnil požadavky a cíle zadání. V celkovém hodnocení lze říci, že daná diplomová práce je na velice dobré úrovni, je obsahově kompletní a nevyskytují se v ní významnější chyby. V úvodu práce autor provedl poměrně důkladnou literární rešerši z oblasti objemového tváření - kování a nastínil možnosti numerické simulace tvářeného procesu v programu Simufact Forming. Provedl následně simulaci současné výroby, při níž se vyskytla přeložka uvnitř poloměru daného háku. Následně pomocí metody ideálního předkovku navrhl jeho nový tvar a upravil původní ohýbací nástroj. Po následné simulaci v programu Simufact Forming odzkoušel zda se daná přeložka již nebude vyskytovat. Po úpravě tvaru předkovku již simulace nepotvrdila vznik přeložek, které by znehodnocovaly daný výkovek háku. Co lze vytknout v dané práci je obr. 33 kde je překlep ....a kovadly. Následně lze také pochválit výkresovou dokumentaci autora a to Výkres háku, SESTAVU ZÁPUSTEK, Ohybový nástroj, Horní zápustka a Spodní zápustka. Danou práci doporučuji k obhajbě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 123960