TELECKÝ, J. Laboratorní úloha s regulací teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Zdeněk

Zadání diplomové práce je relativně lehké, ale diplomant si ho rozšířil o regulaci chlazením pomocí ventilátoru. Tím se zvýšila didaktická hodnota řešení dané regulace teploty a realizovaného laboratorního přípravku. Diplomant pracoval zcela samostatně, konzultace využil až v závěrečném období kdy koncepční změny již nebyly možné. Přesto diplomant velmi dobře zvládl problematiku řešení regulace dvoustavové, třístavové, impulzní, regulovanou soustavu s dvěma vstupy, atd.. Správnost navrženého řešení je potvrzena realizovanými a dokladovanými experimenty. Hodnotným přínosem je realizace univerzálního laboratorního přípravku pro cvičení prostředků automatického řízení v bakalářském i magisterském studiu. Až nadbytečná pozornost byla věnována identifikaci regulované soustavy a naopak více pozornosti mohlo být věnováno komplexnějším experimentům při různorodých podmínkách dané nelineárních regulace (více záznamů a vyhodnocení jako je obr.88). Předložená práce svědčí o velmi dobrých inženýrských schopnostech diplomanta v řešení praktických i teoretických úkolů. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Škrabánek, Pavel

Předložená diplomová práce je věnována návrhu laboratorní úlohy zaměřené na regulaci teploty. V rámci práce měla být navržena koncepce laboratorní úlohy, vytvořen laboratorní přípravek a zpracován návod (pokyny) k laboratorní práci. V rámci zadání bylo požadováno, aby byl laboratorní přípravek postaven na kompaktním regulátoru JUMO diraTRON a platinovém teploměru. Student naplnil všechny tyto požadavky, v některých ohledech je i předčil (pro laboratorní přípravek navrhl dvě úlohy). Vytvořený laboratorní přípravek je robustní a vhodný pro vzdělávací účely. Jeho drobným nedostatkem jsou chybějící popisky na ovládacím panelu (viz obrázek 33). Významnější nedostatky lze nalézt v pokynech k laboratorním úlohám (kapitoly 6 a 8). Tyto kapitoly by měly být koncipovány jako kompletní zadání práce, tj. měly by obsahovat veškeré informace, které student bude potřebovat k úspěšnému zvládnutí úlohy. Bohužel tomu tak není. Např. v zadání práce v kapitole 6 je uvedeno, že student má odzkoušet impulzní a třístavovou regulaci. V pokynech k této úloze však není uvedeno, jak přepínat mezi těmito dvěma módy. Před nasazením práce do výuky tak bude nutné pokyny předělat. V písemné části diplomové práce se v některých kapitolách objevují nadbytečné informace (např. teoretické základy logického řízení v podkapitole 1.1., které nejsou dále v textu nijak využity), zatímco jinde důležité informace chybějí. V této souvislosti musím zmínit chybějící analýzu, která by ukázala, jaké typy laboratorních prací lze se zadaným regulátorem realizovat. Na základě této analýzy měl být navržen laboratorní přípravek i koncepce laboratorních prací. Takto by měl být strukturovaný i text diplomové práce. V textu práce se vyskytují následující formální nedostatky. Citace nejsou podle normy ISO 690. V části textu jsou tabulky označeny jako obrázky (viz obrázky 3, 14, 15, 17, …). Popisky u tabulek jsou pod objektem (tabulka 1 až 10). V některých částech textu a v některých obrázcích nejsou proměnné značeny podle normy (např. v seznamu použitých zkratek a v teoretické části je doba průtahu psána správně kurzivou, ale v obrázku 18 nebo v podkapitole 7.3.1 je použit normální řez). V textu nejsou definovány všechny použité zkratky (např. PAC, AD, DA). Seznam použitých zkratek a symbolů neobsahuje použité zkratky, ale jen proměnné (chybějí i některé proměnné, např. čas).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 124510