PROCHÁZKA, T. Praktické porovnání přístupů návrhů tlakových nádob v rámci ČSN EN 13445 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Lošák, Pavel

Diplomat Bc. Tomáš Procházka splnil všechny cíle zadané diplomové práce. Při řešení diplomové práce diplomant projevoval aktivní zájem o danou problematiku a pracoval svědomitě a samostatně. Práce je zpracována na velmi vysoké grafické úrovni. Ve své práci provedl kratší literární rešerši vztahující se na návrh zařízení za pomocí MKP, přičemž se blíže zaměřil na přílohu B a C normy ČSN EN 13445-3. V praktické části práce provedl návrhový výpočet průmyslového kapalinového filtru. K návrhu byly využity jak analytické vztahy, tak také pokročilé metody návrhu, které umožňuje využít norma ČSN EN 13445. Ve shodě s cíli práce provedl výpočty nádoby jak v komerčních softwarech, tak také s využitím MKP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pernica, Marek

Student Tomáš Procházka předložil diplomovou práci na téma Praktické porovnání přístupů tlakových nádob v rámci ČSN EN 13445. V úvodní rešeršní části se student věnuje návrhovým kritériím plasticity. Shrnuje zde kritéria plasticity používané v evropské normě pro tlakové nádoby ČSN EN 13445. V druhé kapitole se student věnuje rešerši k používání metody konečných prvků (MKP) při návrhu tlakových nádob. Uvádí zde teorii k běžně používaným prvkům a věnuje se softwarům, které v práci použil pro výpočty. Třetí kapitola je věnována rešerši z oblasti návrhu tlakových nádob pomocí analýzy podle normy ČSN EN 13445. Ve čtvrté kapitole se již student věnuje samotnému návrhu tlakové nádoby. Za poměrně nelogické považuji přístup, kdy student nejprve určil vnější zatížení hrdel a teprve v následné kapitole řeší pevnostní návrh tlakové nádoby. Pro určení vnějšího zatížení hrdel student použil specializovaný software CAESAR II, kde modeluje tlakovou nádobu pomocí tuhých elementů. Bohužel toto rozhodnutí nijak neokomentoval a nezvážil vliv tohoto zjednodušení na výsledky vnějších zatížení na hrdla. V následné kapitole se student věnuje návrhu tlakové nádoby na základě vzorců podle normy ČSN EN 13445 za pomoci softwaru VVD (Visual Vessel Design). V kapitole 6 se student věnuje MKP analýze dvou hrdel, jež vyhodnocuje pomocí metody kategorizace napětí. Pro MKP výpočet student použil dva softwary ANSYS a NozzlePRO. K oběma výpočtům přistupuje rozdílně a to zejména kvůli omezením softwaru NoozlePRO, které jsou v práci popsány. V sedmé kapitole student MKP výpočet opakuje, ovšem používá přímou metodu, kterou definuje norma ČSN EN 13445. Tuto kapitolu považuji za velmi zdařilou, zejména kvůli vysoké náročnosti přímé metody výpočtu. V kapitole osmé, které je věnována porovnávání metod a výsledků je uvedeno porovnání vytížení analyzovaného hrdla z jednotlivých přístupů. Student zde diskutuje, čím mohou být rozdíly mezi jednotlivými přístupy způsobeny, což velmi oceňuji, a uvádí zde výhody a nevýhody jednotlivých přístupů k výpočtu. Předložená diplomová práce je na vysoké úrovni, student se však nevyhnul některým překlepům, např. na straně 17, nebo 52. Stejně tak se student občas uchyluje k použití anglických výrazů i přesto, že pro ně existuje běžně používaný český překlad (např. strana 25). Z věcných nedostatků vytýkám odkazování se na čísla uzlů v kapitole 4, které nejsou nikde v práci znázorněny. Dále v kapitole 6 student uvádí, že provedl výpočet teploty materiálu řešené tlakové nádoby, ale bohužel neuvádí žádné výsledky z této analýzy, ani jakým způsobem analýzu prováděl. Za největší chybu ale považuji, že student nezdůvodnil, proč pomocí MKP řeší pouze výpočet dvou hrdel. Jedním z cílů práce je totiž návrh tlakové nádoby pomocí analýzy. I přes zmíněné nedostatky hodnotím práci velmi kladně. Při hodnocení zohledňuji velmi vysokou náročnost dané problematiky a hodnotím známkou B. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125213