POŽÁR, V. Hydraulické brzdné systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Klas, Roman

Bakalant zpracoval rešeršní studii hydraulických brzdných systémů. Přednostně se věnoval hydrodynamickým brzdám a kromě popisu jejich funkce uvedl i oblasti využití a charakteristické vlastnosti. Nastínil rovněž základní silový rozbor, z pohledu zatížení brzděného vozidla, a tím i parametry, kterými je hydrodynamická brzda definována. S ohledem na rešeršní povahu práce by si větší pozornost zasloužilo využití dostupné literatury z domácích, ale především cizojazyčných zdrojů. Seznam literárních zdrojů je sice poměrně bohatý, ale většina prací je využita spíše okrajově. Studie tak mohla být detailnější a propracovanější. Také schopnost formulovat odpovídající závěry s ohledem na provozní vlastnosti, oblasti použití, výpočetní či simulační obtíže nebo výrobní nároky mohla být na vyšší úrovni. Stylistická úprava pak vykazuje určité nedostatky a bakalářská práce obsahuje určité množství gramatických a věcných chyb. Autor studie ale pracoval samostatně, splnil zadání a i přes uvedené nedostatky doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Závorka, Dalibor

Předložená práce podává přehled hydraulických brzdných systémů, přičemž obashuje obecné rozdělení a aplikace jednotlivých systémů. Pozornost včetně matematických popisů je soustředěna zejména na hydrodynamické retardéry. Některé prvky jsou tak pouze zmíněny a zběžně popsány, případně se v někteých případech části popisu opakují bez přidané hodnoty. U závěrečného shrnutí se objevuje porovnání brzd, spíše než uvedení situací, pro které je daný systém vhodný a používá se při nich. V textu se objevuje větší množství překlepů a pravopisných chyb. I přes tyto nedostatky je však práce na dobré úrvni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 121678