KOSTRHOUNOVÁ, P. Analýza faktorů ovlivňujících provoz plynové mikroturbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečná, Eva

Bakalářská práce byla zaměřena na vyhodnocení faktorů, které ovlivňují provoz plynové mikroturbíny. V práci jsou popsány okolní podmínky a jejich vliv na účinnost a provoz mikroturbíny. Vzhledem k epidemiologické situaci nebylo možné provést nové měření v laboratoři, výsledky rešerše odborné literatury byly ověřeny na archivních datech. Pozornost autorka věnovala i návrhu experimentu pro nové měření a přesné ověření závěrů. I přesto, že práce byla zpracována důsledně a na dobré úrovni, najde se v textu několik nepřesných formulací a překlepů, větší důraz mohl být kladen na konkrétní závěry a tvrzení vyplývající z analýzy dat. Studentka docházela na pravidelné konzultace, pracovala pečlivě a samostatně. Celkově téma zpracovala zodpovědně a splnila všechny body zadání. Celkově hodnotím práci známkou A, a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Máša, Vítězslav

Bakalářská práce přináší podrobnou analýzu faktorů ovlivňujících účinnost plnových mikroturbín. Svým rozsahem vhodně pokrývá teorii potřebnou pro praktické posouzení účinnosti, přičemž vychází převážně ze zahraničních publikací. Teoretická část však místy postrádá návaznost na zbytek práce. Zmiňuje se zde např. dělení turbín na axiální a radiální, přitom později není využito. Nešťastným způsobem je zde také představen vliv druhu paliva na účinnost turbíny. Úvodní poznatky mohly být jednoznačněji shrnuty v přehledném porovnání významnosti jednotlivých faktorů (náznak je v kap. 3.2). Uvedené nedostatky teoretické úvodu autorka nahrazuje excelentní analýzou v praktické části práce. Nemožnost provést měření v laboratoři kvůli omezením spojeným s šířením koronaviru převedla v obrovskou přednost své práce. Využila totiž historická data z předchozích měření na mikroturbíně Capstone C30 instalované v Laboratoři energeticky náročných procesů NETME Centre a provedla jejich důkladné vyhodnocení. Výsledkem je řada cenných poznatků pro posuzování vlivu prostředí na účinnost mikroturbín. Některé z nich nejsou ani diskutovány v odborné literatuře (např. teplota paliva nebo vliv rozdílu mezi LHV a HHV při výpočtu). Autorka přetavila výsledky svojí práce do základních doporučení pro provádění experimentů na turbíně. Tento směr doporučuji rozvést v navavzující diplomové práci, tj. zpracovat důkladnou metodiku měření a prakticky ji ověřit. Práce naplňuje veškerá očekávání spojená s bakalářským projektem a v mnoha ohledech je překonává.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 123746