BAHENSKÝ, Š. Elektropohony v užitkových vozidlech a autobusech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Hlavním cílem bakalářské práce bylo soustředit a vyhodnotit technické informace o elektrických pohonech aplikovaných v užitkových vozidlech a autobusech. Autor soustředil značné množství dostupných technických podkladů z této oblasti a z předložené práce je zřejmé, že je dokázal také kriticky posoudit a pro čtenáře zajímavým způsobem uspořádat. Práce tak zájemci o problematiku poskytuje ucelený přehled od možných typů elektrických pohonů, zdrojů elektrické energie pro mobilní aplikace, až po konkrétní příklady realizace vozidel, včetně celkového zhodnocení a nastínění možností dalšího vývoje na závěr. Lze tedy konstatovat, že zadání bylo splněno velmi kvalitně a v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kaplan, Zdeněk

Cílem bakalářské práce bylo soustředit poznatky o stávajících aplikacích elektropohonů, případně hybridních pohonů, v oblasti užitkových vozidel a autobusů. Autor po shromáždění poměrně rozsáhlých podkladů práci vhodně strukturoval tak, že její první část se zabývá čistě elektrickými pohony, druhá pak hybridními pohonnými jednotkami. Popis základních komponent elektropohonů (kap. 2 a 3) je přehledný a výstižný, poskytne čtenáři dobrý přehled jak o vlastnostech a možnostech použití jednotlivých typů elektromotorů, tak i rozbor možných zásobníků elektrické energie. Na tuto část navazuje popis a porovnání technických parametrů konkrétních typů elektrických vozidel nebo autobusů. Obdobně zpracovaným způsobem nabízí druhá část práce přehled možných uspořádání hybridních pohonů a využitelných energetických zásobníků, což je doplněno konkrétními příklady realizovaných užitkových vozidel a autobusů, včetně porovnání provozních nákladů s konvenčními pohony. V závěru práce autor uvádí vlastní celkové zhodnocení stávajícího vývoje v této oblasti a nástin možných perspektiv. Bakalářská práce je po stránce obsahu i formálních náležitostí zpracována velmi pečlivě, autor soustředil množství technických informací, které dokázal s porozuměním analyzovat, přehledně uspořádat a kriticky vyhodnotit. Zadání bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124116