ŠEMORA, P. Analýza robotických stavebnic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Lacko, Branislav

Student systematicky postupoval při zpracování tématu bakalářské práce. Iniciativně vyhledával informace o robotických stavebnicích. Pravidelně konzultoval vytvořené části bakalářské práce. Velmi dobře provedl vícekriteriální srovnání vybraných robotických stavebnic. V závěru bakalářské práce popsal řadu doporučení, které mohou využít vedoucí robotických kroužků i členové při výběru robotické stavebnice. Přitom výběr hodnocených stavebnic obsahuje nejvíce používané stavebnice v současné době. Student iniciativně navíc proti zadání v práci zpracoval problematiku počítačové simulace pohybu robota a ukázal, jak je možno tuto simulaci použít při výuce ovládání robota typu OZOBOT. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hůlka, Tomáš

Předložená bakalářská práce se věnuje popisu a komparativní analýze robotických stavebnic, které lze využít jako učební pomůcky pro žáky základních a středních škol. Po stručné definici pojmů následuje výčet dostupných stavenic a jejich více či méně detailní popis. V praktické části je stanoveno jedenáct hodnotících kritérií, podle kterých jsou všechny stavebnice "obodovány". Některé stavebnice jsou poté hodnoceny ještě slovně. Práce je navíc doplněna ukázkou simulace ovládání jedné ze stavebnic a také informacemi o vzdělávacích kurzech a doplňujících studijních materiálech. Práce má značný praktický přínos, jelikož analýzy tohoto typu nejsou běžně dostupné, je zpracována přehledně a hodnocení je vhodně rozděleno do dvou kategorií na stavebnice pro mladší/začátečníky a stavebnice pro starší/pokročilejší uživatele.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124349