TESAŘOVÁ, T. Kontrolní plán tlakové nádoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozehnalová, Jana

Studentka splnila cíle práce a v rámci možností i konzultovala průběžné fáze své závěrečné práce. K práci je však možné uvést jisté připomínky - u odkazů na některé normy chybí uvedení roku vydání a názvu (např. ČSN EN 286-1 a ČSN EN 286-2, str. 21), dále pak absence jakékoliv zmínky o legislativě ČR v oblasti tlakových nádob. Dále bych zmínila logické uspořádání rešeršní části práce, která by mohla mít o něco přehlednější logické uspořádání a rozlišení vložených obrázků či grafů (některé jsou hůře čitelné). I přes uvedené připomínky studentka prokázala své kvality a schopnosti efektivně řešit reálnou problematiku v rámci výrobního podniku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kotek, Luboš

Studentka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou kontrolních plánů tlakové nádoby, a to jak z pohledu požadavků na zajištění kvality výrobku, tak i z pohledu komunikace o případných vadách se zákazníkem. Studentka vypracovala rešerši současného stavu poznání zaměřeného na pokročilé metody kvality, navrhla kontrolní plán pro vybranou tlakovou nádobu a analyzovala rizika metodou FMEA. Zhodnocení a závěry uvedla na konci práce. Práce je zpracována na dobré úrovni. Přesto je možné najít několik nedostatků: šíře této bakalářské práce spíše odpovídá práci diplomové, některé oblasti popisované v práci přímo s řešením dané problematiky nesouvisí (např. metoda PPAP, FMEA), nejednoznačné citace především v teoretické části práce. Nabízí se také otázka, které části práce jsou produktem autorky práce a které jsou převzaty z firmy FHU (např. u metody FMEA). Z hlediska naplnění cílů bakalářské práce je dobré konstatovat, že samotné zadání bakalářské není úplně jasné a například cíle 1 a 3 jsou v podstatě identické. V práci není dle mého názoru plně naplněn cíl 2, v práci je odkaz pouze na normy ČSN EN 286-1 a ČSN EN 286-2 a to bez bližší informace o jejich obsahu, přitom celá problematika tlakových nádob obsahuje mnoho desítek normativních dokumentů a legislativních předpisů a jejich analýza by jistě naplnila obsáhlou bakalářskou práci. Hodnotím práci přes tyto drobnější nedostatky jako zdařilou a práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125240