BENEŠ, O. Metodika QRQC jako nástroj řízení neshodných produktů ve společnosti Poclain Hydraulics s.r.o [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozehnalová, Jana

Rozsah textové části práce byl vypracován na zhruba 50 stranách, což znatelně překračuje požadavky minimálního rozsahu bakalářské práce uvedeném v čl. 15 Směrnice rektora. Cíle práce byly naplněny v požadovaném rozsahu a v potřebné kvalitě. Výstupy této bakalářské práce je možno považovat za přínosné pro praxi. Pouze bych doporučila seřazení zkratek v abecedním pořadí a doplnění obrázků o zdroje (například: „Foto autor“).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drlík, Michal

Bakalářské práce Ondřeje Beneše popisuje aplikaci metody QRQC „Quick Response Quality Control“ ve společnosti Poclain Hydraulics s.r.o. V práci jsou popsány obecně známé nástroje a metody kvality včetně norem k tomuto tématu. Práce dále popisuje metodu QRQC a jeho aplikaci ve společnosti. Práce je velmi logicky uspořádána a dostatečně vysvětlena metoda QRQC včetně jejich výhod. Student prokázal touto prací pochopení jednotlivých metod orientaci v tomto odvětví. Myslím, že toto téma je výstižné a dosti žádané v oblasti techniky a strojírenství. Cíle práce byly splněny. S prací jsem velmi spokojen.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 125242