JEŽEK, J. Quality Assurance Network [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozehnalová, Jana

Práce je vypracována s dostatečnou textovou rezervou požadovanou minimálním rozsahem bakalářské práce uvedeném v čl. 15 Směrnice rektora. Obsah práce je pak vypracován na velmi dobré úrovni v obou částech. Mírné připomínky je možné uvést k teoretickým východiskům, neboť její část o Quality Assurance Network je zakomponována přímo do praktické části, což však v dalších logických návaznostech ničemu neubírá na kvalitě celého výstupu. Oblast norem mohla být obohacena a rozšířena o další relevantní zdroje ČSN 9004 : 2016 a s ohledem na využívání vstupních dat z analýz FMEA pak také o ISO ČSN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA). Práce je však velmi zajímavá s praktickými přínosy pro podnikové prostředí. I z průběžných konzultací je zjevné, že diplomant k vypracování přistupoval odpovědně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Maradová, Karla

Práce se věnovala Quality Assurance Network a odpovídá zadání. Práci považuji za přínosnou. Cíle bakalářské práce byly splněny a student prokázal schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvodit z nich správné závěry. Práce je velmi logicky rozdělena na úvod, hlavní kapitoly a závěr. Po formální stránce je hodnocená práce zpracována na požadované úrovni s minimem stylistických chyb. Vlastní text je tvůrčím způsobem doplněn o nové myšlenky a jako celek logicky propojen. Student při zpracování práce vychází z doporučené literatury, doplněnou o literaturu další. Práce nebyla jen teoretická, ale ve spolupráci s firmou, kde student navrhl řešení, které mělo vliv na efektivnější sledovaní vad v procesu. Ishikawa kost je jako celek chápána jako 8M metoda a bylo by vhodné ji doplnit o jedno M a to Management. Práci jako celek představuje zdařilou publikaci a může být využitá v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125245