CHÝLKOVÁ, A. Pyrolytický grafit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Karel

Předložená práce je zpracována v rozsahu 56 stran, s průběžně řazenými obrázky a tabulkami. Studentka se držela doporučených zásad pro zpracování bakalářské práce a o tématu pojednala v celkem osmi logicky navazujících kapitolách, k čemuž využila 58 literárních zdrojů. První polovina práce je věnována teoretickému rozboru studované problematiky. Ve druhé polovině jsou popsány experimenty, jejichž výsledky jsou podrobeny diskuzi a na jejich základě jsou formulovány závěry. Při zpracování práce se autorka vyvarovala závažných chyb a formálních nedostatků a celkové zpracování tématu je na velmi dobré úrovni. Vyzdvihnout je třeba také to, že studentka si téma závěrečné práce vymyslela sama a po celou dobu pracovala velmi iniciativně a samostatně. Celkově práci hodnotím známkou „výborně“ a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Adam, Ondřej

Posuzovaná bakalářská práce se zabývá měřením odolnosti vůči oxidaci a délkové teplotní roztažnosti různých uhlíkových materiálů. K tomuto účelu bylo využito dvou metod termické analýzy: termogravimetrie a dilatometrie. Teoretická část se věnuje výhradně popisu uhlíkatých materiálů a to od klasického grafitu přes fullereny až po grafen a pyrolytický grafit. Pro každý materiál je uvedena jeho stručná charakteristika, způsob výroby, jeho vlastnosti a využití. Jde o poměrně rozsáhlou rešerši, využívající velkého množství především anglicky psaných zdrojů. Místy je však text mírně nepřehledný a bylo by vhodné použít stručnější popis. Dále v teoretické části chybí popis expandovaného grafitu, ačkoliv je tento materiál použitý pro experimenty. Jeho popis se objevuje až přibližně v polovině experimentální části. Pro zvýšení přehlednosti by bylo dobré tento popis uvést ještě před experimentální částí. V experimentální části je měřen součinitel teplotní délkové roztažnosti expandovaného grafitu s různou hustotou. Dále je měřena a porovnávána odolnost přírodního, expandovaného a pyrolytického grafitu vůči oxidaci. Popis průběhu experimentů i naměřených výsledků je přehledný a srozumitelný. Experimentální část obsahuje malé množství nepřesností, tou nejzávažnější je uvedení chybného vzorce pro výpočet součinitele délkové teplotní roztažnosti. Dále v práci chybí výraznější diskuze výsledků. Práce splnila veškeré zadané cíle a rozsahem jak teoretické tak i experimentální části přesahuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Vzhledem k uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením "B" (velmi dobře).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125284